بررسی درایه ای دادهای پلاریمتری راداری برای انتاب پارامترهای طبقه بندی این داده ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

با پیدایش نسل جدید ماهواره های سنجس از دور پلاریمتری رادار با وزنه مجازی (SAR) نظیر( TerraSAR-X ، RADARSAT-2 ، ALOS و جز این ها) کاربردهای سنجش ار دور راداری، در زمینه های، پایش و ارزیابی بحران های زیست محیطی، از جمله فرونشست زمین، بررسی فرسایش خاک، وقع زلزله، اشتفشان و سیل دوچندان شده است، هدف اصلی این مقاله، استخراج اطلاعات بنیادی از تصاویر پلاریمتری و تعیین میزان اهمین هر کدام از ویژگی های موجود رد فضای ویژگی است. المان های فضای ویژگی از حاصل ضرب باند های HH، VV و HV که در بردارنده اطلاعات دامنه و فاز هستند – تشکیل شده است. با به اجرا در آوردن معیار تفکیک پذیری بین کلاسی فیشر ، اهمیت هر کدام از ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرد و سپس ویژگی ها بر اساس قدرت تفکیک پذیری و همبستگی بین باندی رتبه بندی می شود. در مرحله بعدی با اجرا کردن الگوریتم طبقه بندی نظارت شده، بیشترین شباهت دقت طبقه بندی ترکیب های مختلف ویژگی ها بررسی می شود و در نهایت بهترین ترکیب ویژگی های موجود حاصل می گردد. استخراج بهترین ترکیب متشکل از حداقل ویژگی های موجود در فضای ویژگی، علاوه بر حفظ مهم ترین اطلاعات موجود در تصاویر پلاریمتری، منجر به کاهش حجم پردازش تصاویر پلاریمتری نیز می شود که می توان الگوریتم پیشنهاد شده در این مقاله را روی تماس داده ها پلاریمتری مورد ارزیابی قرار داد.

کلیدواژه‌ها