نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

وجود اطلاعات کامل و صحیح و بهنگام، از مهم ترین ابزارهای کارآمد شهری است. لذا دسترسی و پردازش اطلاعات مربوط به به خدمات شهری نقش بسیار مهمی در فرایند های مختلف مدیریت شهری داد. با توجه به حجم بالاو تغییرات بسیار زیاد اطلاعات خدمات شهری و همچینین تعدد استفاده کنندگان این اطلاعات، مقاله حاضر به ارائه راه حل هایی برای دسترسی و پردازش داده های مکانی اقلام خدمات شهری برای کاربران مختلف می پردازد. با توجه به تعدد سکوهای محاسباتی و گوناگونی کاربران اطلاعت خدمات شهری (معاونت مختلف شهرداری، بخش خای دولتی، خصوصی، دانشگاهی و شهروندان) دسترسی و پردازش داده ها می بایست بر مبتای سرویس های تعامل پذیر که بر مبنای استانداردهای رایج در دنیای فناوری اطلاعات و اطلاعات مکانی طراحی و پیاده سازی می شوند، صورت پذیرد. با این حال استانداردهای تعامل پذیر مطرح شده در دنیای فناوری اطلاعات و اطلاعات مکانی دارای تفاوت های اساسی اند. بر این اساس، تحقیق حاضر مهم ترین راه حل های فراهم کردن تعامل پذیری را مطرح می سازد و تفاوت های آن ها را شرح می دهد. پس از آن با ارائه راهکارهایی در خصوص تلفیق سرویس های مکانی و فناوری های سرویس های وب، این تحقیق روشی را به منظور طراحی و پیاده سازی سرویس های تعامل پذیر برای دسترسی و پردازش اطلاعات مکانی در زمینه خدمات شهری با در نظر گرفتن نیازمندی های خاص هر دسته از کاربران، طراحی و پیاده سازی می کند.

کلیدواژه‌ها