تلفیق مستقیم سیستم های مدیریت پایگاه داده مکانی با سیستم های فتوگرامتری،به منظور تولید اطلاعات سازگار و ساختار یافته برای GIS

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 شهرداری شیراز

2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه به منظور سازماندهی و مدیریت داده های مکانی از سیستم های مدیریت پایگاه داده مکانی استفاده می شود. استفاده از این سیتم ها امکان تلفیق داده های جمع آوری شده از منابع مختلف، حفظ اعتبار داده ها، بهنگام رسانی و پالایش داده ها و ارائه تولیدات گوناگون در مقیاس های مختلف را فراهم می سازد. به همین دلیل تلاش های زیادی برای استفاده از این سیستم های و تلفیق آن ها با سیستم های جمع آوری داده های مکانی صورت گرفته است. تلفیق مستقیم سیستم های مدیریت پایگاه داده مکانی با سیستم های فتوگرامتری به عنوان یکی از مهم تین منابع تولید داده های مکانی مورد نیاز برای سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سبب می گردد تا علاوه بر تولید و حفظ داده های بهنگام در پایگاه داده مکانی، عملیات کنترل صحت روابط میان عوارض همزمان با ورود داده های مکانی به پیاگاه داده و به صورت اتوماتیک امکان پذیر گردد. برای این منظور در این تحقیق، سیستمی طراحی و پیاده سازی گردید که قادر است ضمن کنترل کیفیت پایگاه داده مکانی، صحت و سازگاری داده های تولید شده را همزمان با عملیات رقومی سازی داده ها به منظور ورود به پایگاه داده GIS به طور هوشمند، کنترل و حفظ کند. آزمایش سسیستم و بررسی نتایج نشان می دهد که اطلاعات تولید و ذخیره شده به وسیله این سیستم، صحیح اند و به خوبی ساختاردهی شده اند. همچنین حجم مختلف ویرایشی پس از رقومی سازی عوارض کاهش یافته و در مدت زمان تولید اطلاعات مکانی برای پایگاه داده GIS با استفاده از این سیستم بسیار صرفه جویی شده است.

کلیدواژه‌ها