نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

مرتبط سازی تصویر، فرایندی بنیادی در پردازش تصویر است و نقش مهمی در فرایندهای مختلف فتوگرامتری و سنجش از دور دارد. الگئریتم SIFT از کارآمدترین روش های نتاظریابی است، که اخیرا به طور موفقیت آمیزی برای مرتبط سازی اتوماتیک تصاویر سنجش از دور استفاده شده است. با این حال عملگرد استخراج عارضه در این الگوریتم همچنان با ضعف های عمده ای همراهاست. علاوه بر پیچیدگی زیاد محاسباتی، میزان کنترل پذیری این الگوریتم در استخارج عوارض تصاویر سنجش از دور، اندک است. در این تحقیق به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی و افزایش کارایی، عملگرد استخارج عارضه در الگوریتم SIFT با عملگرد استخراج گوشه Harris در ساختار هرمی جایگزین شده و روشی کارآ»د برای مرتبط سازی تصاویر اپتیکی سنجش از دور با استفاده از این الگوریتم طراحی گردیده و شکل گرفته است. خصوصیت اساسی این روش، به کارگیری استراتژی ویژه ای برای گزینش بهترین عوارض تصاویر با استفاده از اعمال دو قید پایداری و تمایز و در توزیع کاملی از مکان و مقیاس است. بعد از استخراج عوارض و ایجاد توصیفگر آن ها، فرایند تناظریابی اولیه با استفاده از فاصله اقلیدسی میان توصیفگرها و به صورت چند سطحی و به بهره گیری از روش دو جانبه انجام می شود. درادامه با استفاده از مدل تبدیل پروژکتیو و روش کمترین مربعات، صحت جفت تناظرهای اولیه بررسی می شود و تناظرهای ناسازگار حذف می گردند. در نهایت با تعین پارامترهای یک تابع تبدیل قطعه ای، دو تصویر با یکدیگر مرتبط می شوند. نتایج عملی بر روی چهار جفت تصویر ماهواره ای از سنجنده های مختلف بیانگر کارایی فراوان روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم استاندارد SIFT است.

کلیدواژه‌ها