انتقال بهینه و مثر حادثه دیگان به مراکز درمانی با کمک RDID و حل مسئله حمل و نقل در GIS

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

برای کاهش تلفات در حوادث- اعم از طبیعی یا غیر طبیعی- مدیریت صحیح در امر امدادرسانی به حادثه دیگان امری ضروری است. این امر می تواند تابعی از جمعیت حادثه دیگان باشد. سیستم های اطلاعت مکانی با توانایی جمع آوری، ذخیره سازی، روزآمد یا بهنگام سازی و بازیابی اطلاعات، کمک شایانی در تصمیم گیری – و به تبع آن مدیریت- خواهند کرد. با پیشرفت فناوری، امکان استفاده از ابزارهای جدید و امروزین در طراحی و پیاده سازی چنین سیستم هایی فراهم آمده است. در این مقاله، ضمن ارائه طرح کلی امداد رسانی بر پایه استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی، چگونگی به کارگیری ابزارهای شناسایی رادیویی، برای جمع آوری، نگهداری، روزآمد کردن یا بهنگام سازی و نیز بازیابی اطلاعات در سیستم اطلاعات مکانی مطرح و تشریح می شود. این درحالی است که پیشتر استفاده از شناسایی رادویی پیشنهاد شده بود، ولی به عنوان مولفه ای در سیستم اطلاعات مکانی طراحی نگشته بود. گردش کار مرسوم در امداد و نجات حادثه دیدگان نیز شرح داده می شود و مراحل مختلف رده بندی درمانی (تریاژ) با ذکر جزئیات بررسی می گردد. در ادامه نشان داده می شود که برای مدیریت امداد رسانی با روش های مرسوم چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه می توان با به کارگیری روش پیشنهادی بر این مشکلات غلبه کرد. همچنین به عنوان مهم ترین نوآوری فعالیت حاضر، معلوم خواهد شد که بهینه سازی مدیریتانتقال حادثه دیدگان به مراکز درمانی، منجر به حل مسئله حمل و نقل می شود. راه حل مسئله حمل و نقل، با نیاز تخصیص مجروحان متناسب می گردد و الگوریتمی درست و مناسب برای حل آن ارائه می گردد. سرانجام در محیطی نرم افزاری، با استفاده از داده های نمونه، پیاده سازی صورت می گیرد. از آن جا که موضوع انتقال حادثه دیدگان به یکی از موضوعات بهینه سازی بدل گردیده، بنابراین وجود و دریافت پاسخ بهینه نیز تضمین شده است.

کلیدواژه‌ها