شمارش خودکار درختان در تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا به کمک عملگرهای مورفولوژیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

مدیریت فضای سبز شهری از مهم‌ترین کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالاست. در مدیریت فضای شهری تعداد درختان و خصوصیات آنها معمولاً در زمرة اطلاعات پایه به شمار می‌روند. شمارش دستیِ تعداد درختان علاوه بر نیاز به نیرو و هزینه و زمان بالا، احتمال خطای زیادی را نیز به خاطر اشتباه‌های انسانی به همراه دارد. علاوه بر این، بسیاری از اوقات هیچ‌گونه اطلاعات مکان‌مند نظیر نقشة پراکندگی درختان در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار نمی‌گیرد و یا در صورت امکان، هزینه‌های زیادی را برای نقشه‌برداری زمین و برداشت تک‌تک درختان می‌طلبد. در مقالة حاضر فرایندی برای شمارش خودکار درختان طراحی شده است که در آن از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا استفاده می‌شود. تصویر مورد نظر از منطقه‌ای در شهر بندرعباس انتخاب شد که در آن انواع درختان مناطق شهری که به صورت مجزا و گروهی و ردیفی در کنار یکدیگر استقرار یافته‌اند، به چشم می‌خورند. از زمان کاشت اکثر درختان موجود در منطقه بیش از ده سال می‌گذرد. در این روش در مرحلة نخست تصویری چندطیفی با تصویری پانکروماتیک از سنجنده Quickbird ادغام شدند. سپس از تصویر به دست آمده، نقشة NDVI تهیه گردید. آن‌گاه با اعمال دو عملگر مورفولوژیک (Erosion, RegionalMax) هسته‌های اولیه درختان به دست آمد. نتایج با حذف نقاط اضافه در مناطق غیرپوشش گیاهی، نقاط تکراری و پوشش‌های گیاهی غیردرخت اصلاح شدند. نتایج الگوریتم در مقایسه با داده‌های زمینی دقت خوب و مناسبی، که در حدود 90 درصد به دست آمده است، دارند.