نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه ساری

چکیده

به منظور بررسی توانایی داده های رقومی شنجنده EMT+ در برآورد تاج پوشش گندمیان، فوربها، بوته ای و درختچه ای ها، داده ماهواره لندست 7 مربوط به روز 18 ژوییه 2000 میلادی، در مراتع حوزه آبخیز وازرود استاد مازندان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق با روش نمونه برداری تصادفی، داده های میدانی متعلق به 306 پلات ( درصد تاج پوشش گندمیان، فورب ها، بوته ای، درختچه ای و خاک لخت) در قالب 34 واحد نمونه برداری، در روزهای 25 تیرماه 1388 و 27 تیر ماه 1389 جمع آوری شد. به منظور تعیین مختصات نقاط نمونه برداری و تطابق آن ها با پیکسل های ذی ربط، از دستگاه مکان یاب (GPS) استفاده شده است. داده های ماهواره ای که پیش تر تصحیح هندسی شده بودند، با با نقشه های توپوگرافی رقومی 1:25000 سازمان نقشه برداری ایران کنترل گردیدند. پس از به کارگیری شاخص های گیاهی به منظور بررسی روابط همبستگی و انتخاب مدل های مناسب، ابتدا هر یک از متغیرهای درصد تاج پوشش گندمیان، پوشش فورب ها، پوشش بوته ای، پوشش درختچه ای و خاک لخت به عنوان داده های زمینی و میانگین ارزش رقومی 9 پیکسل (3×3) باندهای 1 تا 5 و 7، و شاخص های گیاهی مربوط به نقاط نمونه بردایر استخراج گردیدند و وارد نرم افزار آماری شدند. با استفاده از روش رگرسیون خطی نیز تجزیه و تحلیل لازم اجام گرفت که نتایج آن نشان از همبستگی معنی دار بین داده های سنجنده ETM+ با گروه های گیاهی داشت. در این میان باند چهار سنجنده با ضریب همبستگی 43/0 بیشترین همبستگی را با تاج پوشش گندمیان داشته، و باند پنج آن با ضریب همبتسگی 36/0 با تاج پوشش بوته ای بالاترین همبستگی را نشان داده است. درخصوص تاج پوشش فورب ها شاخص IPVI با ضریب همبستگی 60/0 نشان دهنده بیشترین همبستگی بوده است. در مورد تاج پوشش گندمیان، شاخص VARI با ضریب همبستگی 45/0 همبستگی بالایی را نشان داده است. برای پوشش بوته ای ها شاخص MSI با ضریب همبستگی 39/0 بیشترین همبستگی را نشان داد. شاخص MIRV1 نسبت به خاک لخت منطقه ضریب همبستگی 37/0 ، و با پوشش کل منطقه ضریب همبستگی 36/0 نشان از بیشترین همبستگی داشته است. نتایج حاکی از آن اند که این سنجنده کارایی مناسبی برای تشخیص انواع مختلف پوشش زمینی با شاخص های گیاهی دارد.

کلیدواژه‌ها