مدلی جدید به منظور تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، با استفاده از چندجمله ای های دوبعدی و اطلاعات ناوبری ماهواره

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله با ارائه ی روش جدیدی در مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای، از چند جمله ای های دوبعدی به منظور تعیین موقعیت سه بعدی در تصاویر ماهواره ای استریو استفاده شده است. در این مدل سازی، چند جمله ای های دوبعدی نقش برقراری ارتباط بین فضای زیمن و تصویر را ندارند و در روند مدل سازی به عنوان پارامترهای اضافی در معادله ی شرط هم خطی در نظر گرفته شده اند. معادله ی شرط هم خطی به کار رفته در این مدل سازی نیز با مدل پارامترهای مداری است، و پارامترهای موجود در این مدل با استفاده از اطلاعات افمریز ماهواره تعیین می شوند و به صورت مقادیری ثابت در روند مدل سازی قرار می گیرند. در این مدل سازی ضرایب چندجمله ای تنها مجهول های مدل سازی اند و ضرایب مذکور به کمک نقاط کنترل زمینی در دستگاه معادلات خطی تعیین می شوند. مزایای عمده این مدل سازی عبارت اند از: کاهش پیچیدگی های اجرایی مربوط به استفاده از مدل های فیزیکی، سهولت پیاده سازی، امکان استفاده در تصاویر خام و تصاویری با سطوح پایین تصحیحات هندسی، امکان استفاده ی حداکثری از داده های کمکی ماهواره و همچنین خطی بودن دستگاه معادلات در پروسه ی تقاطع فضایی. آزمون مدل پیشنهادی در مجموعه داده های مختلف، حاکی از توان بالای این مدل سازی در تأمین دقت های مطلوب در تعیین موقعیت سه بعدی از تصاویر ماهواره ای استریو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Model for Geometrical Correction of Satellite Imagery, Using 2D Polynomials and Satellite Navigation Data

چکیده [English]

This paper proposes a new approach for geometrical modeling of satellite imagery which uses 2D-polynomials for 3D point determination from satellite stereo images. In this model, 2D polynomials are considered as additional parameters in colinearity equation, instead of considering as models for relating between the ground and space images. Orbital parameters model are used as fundamental colinearity equations in this modeling. Essential parameters in the orbital parameters model are determined from satellite ephemeris data and they are considered as fixed parameters in the modeling. In this model, polynomial coefficients are the only unknown parameters which are determined from GCPs in a linear equations set. The major advantages of this model are: Decreasing the performance complexities in using orbital parameters model, ease of implementation, applicability on raw geometrically corrected images, and possibility of using maximum capacity of satellite auxiliary data, and linearity of equations in space intersection procedure. Implementation of this model on different datasets shows high potentiality of the mentioned approach for 3D point determinations from satellite stereo images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2D-Polynomials
  • Orbital Parameters Model
  • Additional Parameters
  • Ephemeris Data
  • Geometric Correction