مقایسه روش های طبقه‏بندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده‏های ماهواره ای

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه گلستان

چکیده

مدیریت بهینة منابع طبیعی نیازمند در اختیار‌داشتن اطلاعات بهنگام و صحیح است. نقشة کاربری اراضی یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی قلمداد می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه دو روش طبقه‌بندی پیکسل‌پایه و شیء‌گرا در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ETM+ در شهرستان ملکشاهی در استان ایلام است. در این پژوهش پس از تهیة تصویر ذی‌ربط و اعمال تصحیحات هندسی و رادیومتریک روی تصویر با استفاده از دو روش مذکور، نقشة کاربری اراضی استخراج گردید. برای ارزیابی دقت طبقه‌بندی از شاخص‌های دقت کل، ضریب کاپا، دقت تولیدکننده و دقت استفاده‌کننده بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که وضوح تصویر روش طبقه‌بندی شیء‌گرا بالاتر از روش طبقه‌بندی پیکسل‌پایه است. نتایج برآورد دقت نشان می‌دهد که روش شیء‌گرا در هر دو شاخص صحت کل و ضریب کاپا با مقادیر به‌ترتیب 93 درصد و 96 درصد، دقیق‌تر از روش پیکسل‌پایه است. براساس نتایج به‌دست‌آمده کاربری‌های جنگل و مرتع حدود 98 درصد از سطح این شهرستان را می‌پوشاند. در این تحقیق پیشنهاد می‌شود که از روش طبقه‌بندی شیء‌گرا در تهیة نقشه‌های کاربری اراضی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها