پایش تغییرات تپه های ماسه ای تالاب بین المللی گاوخونی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تپه‌های ماسه‌ای گاوخونی (ارگ ورزنه)، تپه‌هایی فعال و نیمه‌فعال در جنوب غربی استان اصفهان و غرب تالاب بین‌المللی گاوخونی هستند. این تپه‌ها در افزایش طوفان‌های ماسه‌ای و خسارت‌دیدن جاده‌ها در این ناحیه بسیار مؤثرند. در مطالعة حاضر، تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MSS، TM، ETM+ و LISSIII طی 32 سال مشخص گردید. در مرحله پیش‌پردازش، تمامی تصاویر با خطای RMS کمتر از یک پیکسل تصحیح هندسی شدند. نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی منطقه با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر شامل آنالیز مؤلفه اصلی، ترکیب رنگی کاذب، شاخص گیاهی NDVI و طبقه‌بندی نظارت‌شده به روش حداکثر احتمال تولید شدند. برآورد صحت نقشه‌های طبقه‌بندی‌شده نشان داد که بین تصویر ماهواره‌ای و داده‌های زمینی بیش از 89 درصد همخوانی وجود دارد. مقایسة توزیع مکانی تپه‌های ماسه‌ای تقریباً 5086 هکتار (از 14475 به 19561 هکتار) افزایش یافته است. این افزایش در نواحی بین‌تپه‌ای و تقریباً در بخش مرکزی و جنوبی ارگ مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها