مقایسة کارایی شاخص‌های گیاهی و آنالیز ترکیب طیفی در تهیة نقشة پوشش گیاهی مراتع

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسة کارایی شاخص‌های گیاهی به‌عنوان روش‌های پیکسلی، و آنالیز ترکیب طیفی (SMA) به‌عنوان روش تحت پیکسلی در پهنه‌بندی پوشش گیاهی مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان انجام یافته است. ابتدا پیش‌پردازش‌های هندسی و رادیومتریک بر تصویر لندست TM سال 1388 اعمال گردید. سپس رابطة همبستگی بین درصد تاج‌پوشش گیاهی اندازه‌گیری‌شده که با روش قدم نقطه در 30 سایت نمونه‌برداری اندازه‌گیری شده بود، در مطالعات میدانی با 4 گروه شاخص گیاهی شامل NDVI، PD54، SBI، GVI و STVI-1 و روش SMA در سه گروه مختلف پوشش گیاهی 25-0 درصد، 50-25 درصد و

کلیدواژه‌ها