تهیة نقشة دگرسانی در سامانة اپی‌ترمال مطرآباد، جنوب استان خراسان رضویبا استفاده از داده‌های دورسنجی سنجندة ASTER

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

سامانة اپی‌ترمال مطرآباد واقع در 30 کیلومتری جنوب‌غرب بجستان در مجموعه‌ای از سنگ‌های آتشفشانی حدواسط تا اسیدی واقع شده است. کانی‌سازی به‌صورت رگه‌ها، رگچه‌های نامنظم و برش‌های گرمابی نمایان می‌شود. دگرسانی گرمابی در اطراف رگه‌ها شکل می‌گیرد و شامل مجموعه‌های سیلیسی (5

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alteration Mapping in the Motrabad Epithermal System, South of Razavi Khorasan Province: using ASTER remote sensing data

چکیده [English]

The Motrabad epithermal system 30 km southwest of Bajestan is located in an assemblage of intermediate to silicic volcanic rocks. The mineralization occurs as irregular veins, veinlets and hydrothermal breccias. Hydrothermal alteration is developed around the veins and consists of silicic (

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Epithermal
  • Hydrothermal alteration
  • ASTER
  • Band ratio
  • Principal Component Analysis