طبقه‌بندی کاربری اراضی برمبنای ویژگی‌های مفهومی و مدل گام‌به‌گام طبقه‌بندی پوشش اراضی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه استخراج اطلاعات از چگونگی بهره‌برداری از سطح زمین در نواحی شهری، از المان‌های مهم در سطوح خرد و کلان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به‌شمار می‌رود. تاکنون تحقیقات چندانی در حوزة استخراج خودکار اطلاعات کاربری اراضی انجام نشده است. سنجش از دور به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها، به‌ویژه پس از ظهور آنالیزهای شیء‌مبنا، توانایی مناسبی در این حوزه یافته است. هدف پژوهش حاضر، استخراج اطلاعات کاربری اراضی روی یک ناحیة شهری متراکم و پیچیده است و برای این منظور از سیستم سلسله‌مراتبی شامل سطوح پوشش اراضی و کاربری اراضی استفاده شد. پس از پیاده‌سازی روش طبقه‌بندی پوشش اراضی مرحله به مرحله، استخراج واحدهای کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات پوشش اراضی انجام شد و فضای ویژگی‌ای شامل بیش از 50 ویژگی مفهومی، براساس اطلاعات سطوح پوشش اراضی طراحی و استخراج گردید. پس از این مرحله، ویژگی‌های بهینه با بالاترین میزان جداپذیری بین‌کلاسی با استفاده از الگوریتم SFFS از میان این ویژگی‌ها استخراج شدند. در نهایت با پیاده‌سازی روش طبقه‌بندی نزدیک‌ترین همسایة فازی، طبقه‌بندی کاربری اراضی براساس ویژگی‌های بهینه اجرا شد. طبقه‌بندی کاربری اراضی روی دو سیستم کلاسی ترکیبی و غیرترکیبی پیاده‌سازی شد و سیستم ترکیبی به‌عنوان مناسب‌ترین سیستم کلاسی شناسایی گردید. روش پیش رو بدون درنظرگرفتن معیار مساحت اشیای کاربری اراضی، دارای دقت 88 درصد و با درنظرگرفتن این معیار، دارای دقت 93 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Use Classification Based on Conceptual Features

چکیده [English]

Nowadays, urban land use and land cover information at the micro and macro levels of planning have a particular importance. So many researches have not been done in land use information extraction. Remote sensing as an inexpensive and fast method, and particular with appearance of object-based analysis, has an appropriate potential for this. In this paper, the aim is land use information extraction on a dense and complicated urban area. For this purpose, a hierarchical system inclusive land cover and land use levels has been used. After the implementation of a step by step land cover classification approach, land use unites extraction are done. In the next stage, feature space inclusive more than 50 conceptual features based on land cover information is designed and extracted. After this stage, optimized features among these features with high separability using SFFS are extracted. Finally a fuzzy nearest neighbor classification for land use classification based on optimized is implemented. Land use classification is performed on two combined and uncombined class system that combined class is recognized as most appropriate class system. In the present approach without considering area criteria of land use object, 82% overall accuracy and with this criteria 85% overall accuracy is achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Land Cover and Land Use Classification
  • Conceptual Features
  • Hierarchical Levels
  • Object Based