استفاده از الگوریتم سه‌باندی برای تخمین میزان کلروفیل a و فسفر کل در تالاب انزلی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه اراک

چکیده

بازتاب طیفی آب‌های داخل خشکی‌ها ازجمله تالاب‌ها در هر طول موج می‌تواند ناشی از مقادیر مختلف کلروفیل a باشد. عمل ریاضی سادة نسبت‌گیری بازتاب‌های طیفی پدیده‌ها در طول موج‌های مختلف که در سنجش از دور به شاخص طیفی معروف است می‌تواند موجب تشدید اختلاف‌هایی نظیر بازتاب پدیده‌ها و کاهش اثر عوامل منفی ـ به‌ویژه عوامل محیطی ـ شود. ازجمله شاخص‌های طیفی که در مطالعات آب‌ها به‌خصوص تخمین میزان کلروفیل a به‌کار گرفته می‌شود، می‌توان به نتیجة حاصل از شاخص سه‌باندی اشاره کرد. در این پژوهش از نمونه‌های آب تالاب انزلی با میزان کلروفیل a بین 07/2 تا 9/23 میلی‌گرم در لیتر استفاده شده است. بررسی رابطة مقدار کلروفیل a با شاخص سه‌باندی، رابطه‌ای قوی را بین مقدار این شاخص با مقدار کلروفیل a در دو عمق 15 و 30 سانتی‌متری نشان داد. البته این رابطه در عمق 15 سانتی‌متری آشکارا قوی‌تر است. در این تحقیق حداکثر حساسیت به جذب ذرات کلروفیل a در طول موج 680 نانومتر و حداقل حساسیت به انعکاس کلروفیل a در طول 700 نانومتر است. برای محاسبة شاخص سه‌باندی از باند جذبی آب در محدودة طول موج مادون‌قرمز نزدیک به‌منظور نرمال‌کردن استفاده شد ـ در اینجا برابر با 757 نانومتر در نظر گرفته شده است. در این مطالعه رابطة بین فسفر کل با میزان شاخص سه‌باندی نیز به‌دلیل رابطة مستقیم میزان کلروفیل a با فسفر کل بررسی شد، که همانند میزان کلروفیل a در عمق 15 سانتی‌متری رابطة قوی‌تری را در مقایسه با عمق 30 سانتی‌متری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Chlorophyll a and Total Phosphorous in Anzali Wetland Using Three Band Model

چکیده [English]

Field spectrometry as a field of remote sensing, dealing with determination of spectral characteristics tries to provide the spectral libraries for different objects. The first objective of this study was to prepare and investigate the significant differences between the spectral signature of water samples with different amount of chlorophyll a (Chl a) of Anzali wetland in 15 cm depth. This was carried out using a full range spectrometer during the spring 2013. The second objective of this study was to discriminate the spectral signature of water samples with different amount of chlorophyll a (Chl a) of Anzali wetland in 30 cm depth. A total of 500 water sample spectral curves of illuminated and shaded samples were acquired of 80 water samples with different amount of chlorophyll between 2.07 and 23.9 (mg/lit. Following the measurements, chlorophyll and total phosphorus of the samples were extracted in laboratory. After quality control and noise remove, the spectral fingerprint of the samples was prepared along 400-900 nm. In order to investigate the spectral reflectance differences, one important index related to chlorophyll a of water were calculated and statistically analyzed. We conclude that three band model in 15 cm depth of water samples has the most relation (r=0.963) with chlorophyll a content. This result has been proved by statistical results obtained by chlorophyll and total phosphorus data in lab. We could conclude that the best wavelength region for spectral separately of eutrophication of turbid water is depend on different factors such as depth of water and amount of sediments of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Field Spectroradiometry
  • Chlorophyll a (Chl a)
  • Inland Water
  • Total phosphorus
  • Three band Model