ارزیابی دقت شاخص NDSI استخراج‌شده از تصاویر MODIS در مناطق دارای شیب متوسط

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

سطوح برفی در طول زمان تغییرات زیادی می‌یابند و در نتیجه برای پایش آنها به استفاده از تصاویری با قدرت تفکیک زمانی نسبتاً بالا نیاز است. برای این منظور، سنجندة MODIS مستقر روی ماهواره‌های Terra/Aqua مناسب به نظر می‌رسد. پارامترهای گوناگونی بر دقت برآورد سطح پوشش برف (SCS) تأثیر می‌گذارند که توپوگرافی سطح (شیب و جهت شیب) یکی از آنهاست. قدرت تفکیک مکانی پایین تصاویر MODIS و وجود پیکسل‌های مختلط، دقت برآورد SCS با استفاده از این تصاویر را کم می‌کند. در پژوهش حاضر، نتایج SCS حاصل از تصاویر MODIS، از طریق مقایسه با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی متوسط مانند ASTER واقع بر سکوهای مشابه MODIS، ارزیابی می‌شود. در این پژوهش شاخص NDSI برگرفته از MODIS و ASTER در مناطقی با شیب 20 تا 50 درصد مقایسه گردید و دو مدل MODMASTER و MODFASTER برای بهبود دقت تخمین SCS به‌وسیلة MODIS ایجاد شد. نتایج به‌دست‌آمده از MODMASTER، نشانگر پارامتر همبستگی (R2) با شاخص برف مشابه MODIS به‌میزان تقریباً 76 درصد و RMSE در حدود 047/0 است. در مدل MODFASTER، که برای تخمین کسر پوشش برف در هر پیکسل ایجاد شده، پارامتر همبستگی (R2) درحدود 75 درصد و RMSE درحدود 09/0 در مقایسه با کسر پوشش برف محاسبه‌شده به‌وسیلة ASTER است. مقایسة نتایج حاصل از این پژوهش با مقادیر به‌دست‌آمده از سایر پژوهش‌ها نشان‌دهندة بهبود در برآورد سطح پوشیده‌شده از برف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Snow covered surfaces show enormous variations in time and consequently need to be monitored using images with relatively high temporal resolution. For this MODIS sensor on board of Terra/Aqua is suitable. Different parameters affect the accuracy of Snow

چکیده [English]

Snow covered surfaces show enormous variations in time and consequently need to be monitored using images with relatively high temporal resolution. For this MODIS sensor on board of Terra/Aqua is suitable. Different parameters affect the accuracy of Snow Covered Surface estimation (SCS) where the surface topography (slope and aspect) is one of them. The low spatial resolution of MODIS images and presence of mixed pixels causes a decrease in precise SCS estimation using these images. In this work it is tried to assess the MODIS SCS estimation by comparison with moderate spatial resolution sensors such as ASTER on board of the same platforms. In this work the NDSI index of MODIS and ASTER for slopes between 20 to 50 percent were compared and two models of MODMASTER and MODFASTER for improvement of MODIS accuracy for SCS estimation is produced. The results of MODMASTER show a correlation(R) of about 88% and a RMSE of about 0.047 with the equivalent ASTER snow index. The MODFASTER which is based on estimation of the snow fraction in pixels showed a correlation of about 87% and RMSE of about 0.09 with the equivalent ASTER calculated snow fractions. Finally the results were compared with the works of previous workers and show some improvements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NDSI
  • Snow
  • ASTER
  • MODIS