استانداردسازی و بهبود فرایند جمع‌آوری و به‌هنگام‌سازی داده‌های ممیزی املاک شهری، با استفاده از سامانة اطلاعات مکانی همراه بافت‌آگاه و برمبنای استانداردهای مکانی ISO

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی نقشه‌برداری، مؤسسة آموزش عالی مولانا آبیک، قزوین

2 استاد، قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری در مقابله با سوانح طبیعی، دانشکدة مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکدة مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

ممیزی املاک شهری ازجمله فعالیت‌های شهرداری‌ها به‌منظور جمع‌آوری و به‌هنگام‌سازی پایگاه اطلاعات توصیفی و مکانی املاک شهری محسوب می‌شود. با ظهور سامانه‌های اطلاعات مکانی همراه، روش‌های نوینی برای گردآوری و به‌هنگام‌سازی اطلاعات مکانی گسترش داده شدند. در محیط‌های همراه، پردازشگری‌های انجام‌شده وابسته به محیط کاری و پویای کاربر است. کاهش ارتباط صریح کاربر با سامانه از عوامل مهم در هوشمندسازی سامانه و کاهش خطاهای انسانی در جمع‌آوری و به‌هنگام‌سازی اطلاعات به‌شمار می‌رود. برای این منظور، لازم است سامانه با استنباط وضعیت کاربر، با استفاده از اطلاعات بافت، نقشه‌ها و اطلاعات مناسب را در اختیار او قرار دهد. اطلاعات ممیزی املاک شهری نمونه‌ای از اطلاعات مکانی‌اند که می‌توانند از چنین سامانه‌هایی بهره ببرند. این مقاله تلاشی برای تحلیل نقش سامانة اطلاعات مکانی همراه بافت‌آگاه در استاندارد‌سازی و بهینه‌سازی فرایند ممیزی املاک شهری و نیز شناسایی روش‌های پیاده‌سازی چنین سامانه‌ای برای عرضة اطلاعات مکانی به ممیز و همچنین، هوشمندکردن واسط‌های کاربر برای ارتقای قابلیت‌های سامانه است. هدف نهایی تحقیق گسترش یک سامانة اطلاعات مکانی همراه، جهت ممیزی املاک شهری، با درنظرگرفتن اطلاعات بافت‌های موقعیت، جهت و سامانه، بـرای نقشـه‌ها و سرویـس‌های قابل عرضه است که افزون‌بر مزایای سامانة اطلاعات مکانی همراه در گرد‌آوری و به‌هنگام‌سازی داده‌های ممیزی املاک، مزایای یک سامانة بافت‌آگاه را نیز دارد. در طراحی و پیاده‌سازی سیستم تحقیق حاضر، افزون‌بر معماری خادم‌ـ مخدوم، از معماری مستقل نیز استفاده شده است تا در صورت قطع ارتباط با خادم، فرایند ممیزی متوقف نشود. درنهایت، سیستم بالا در یکی از بلوک‌های شهری تهران پیاده‌سازی شده و نتایج حاصل با نتایج ممیزی‌های پیشین مقایسه شده‌اند که نشان‌دهندۀ کاهش 50% زمان مورد نیاز برای جمع‌آوری داده‌ها در روش معرفی‌شده، به‌نسبت دو دورة آخر ممیزی املاک شهر تهران، و کاهش نزدیک به 100% زمان سپری‌شده بین گردآوری داده‌های توصیفی و مکانی و ورودشان به پایگاه دادة شهرداری، در مقایسه با دو دورة یادشده است. سیستم پیشنهادی در این تحقیق از ارتباط صریح ممیز با برنامه می‌کاهد و اطلاعات و نقشه‌ها که در ممیزی املاک شهری سنتی روی کروکی‌ها و فرم‌های کاغذی گردآوری و تصحیح می‌شدند، با استفاده از روش ارائه‌شده در این تحقیق، در محل مستقیماً جمع‌آوری و به‌هنگام می‌شوند که باعث بهبود چشمگیر فرایند ممیزی املاک شهری می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization and Upgrading the Collection and Updating Process of Urban Property Survey Data Using a Context- Aware Mobile GIS and Based on ISO Spatial Standards

نویسندگان [English]

 • Z Fazli, 1
 • M.R Delavar, 2
 • M.R Malek, 3
1 Instructor, Dep. of Surveying Engineering, Molana Institute of Higher Education, Abyek, Qazvin
2 Full Prof., GIS Division, Dep. of Surveying and Geomatics Engineering, College of Eng., University of Tehran, Tehran
3 Associate Prof., Dep. of GIS, Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran
چکیده [English]

Urban property survey is one the of municipality activities for development and updating of the spatial database of the urban properties. With the emergence of mobile geospatial information system, new methods were developed to collect and update the location information. In mobile environment the calculations depend on to tasks undertaken and user dynamic environment. Reduction of user direct interaction with the system is one of the most important factors for system automation and leads to reduction of the human errors in collection and updating information. This can be done by understanding user situation using context information so that suitable maps and attribute information can be provided to the user at right place. Urban property survey information is a sample of spatial information that can benefit from such systems.The objective of this paper is to identify the role of context-aware mobile GIS in urban property survey, standardization and optimization of urban property survey process and identification of the implementation methods to present suitable spatial information relevant to the user’s context and also intelligent user interfaces for enhancement of the system capabilities. In addition to the client-server architecture, a stand-alone architecture is used in the system design and implementation for this research to prevent the survey process failure in case of disconnecting from server. Finally, Tehran urban blocks are used to test the system and the obtained results compared to the results of two former municipality urban property surveys. The results indicate their required time for data collection in the proposed method compared to the two Tehran urban property survey periods has been reduced to 50% and the time between spatial and attribute data collection and their upload to municipality database reduced nearly 100%. By using this system, direct interaction of the surveyor and the system application is reduced and it has helped to upgrade automation in data collection and updating which results in enormous improvements in urban property survey process. By using the proposed method, the block and property data based on paper maps in traditional urban property survey, have been directly corrected and updated in field. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mobile GIS
 • Context awareness
 • Municipal property survey
 • Client-Server Architecture
 • Stand- alone architecture
 1. تهامی، ه.، 1388، استفاده از mobile GIS در تسهیل مدیریت شهری (مطالعة موردی: حوادث و اتفاقات شبکة توزیع آب)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی.
 2. حسینیه فراهانی، م.ر.، حکیم‌پور، ف.، منصوریان، ع.، تهامی، ه.، 1389، مدیریت سوانح شبکة گازرسانی با استفاده از سرویس‌های مکانی تحت وب، شبکة حسگرها و سیستم اطلاعات مکانی همراه، نشریة علمی‌ـ ترویجی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، دورة اول، ش. 3 (تیر)، صص. 53- 43.
 3. شلیبی، م.، آل شیخ، ع.آ.، ملک، م.ر.، امیریان، پ.، 1387، طراحی نقشه‌های بافت‌آگاه در سیستم‌های اطلاعات مکانی همراه، مطالعة موردی: سیستم‌های ناوبری خودرو، همایش ژئوماتیک سازمان نقشه‌برداری ایران، تهران، اردیبهشت 1387.
 4. صابریان، ج.، ملک، م.ر.، 1394، ساده‌سازی بافت‌آگاه نقشة راه‌‌ها در محیط‌های اطلاعات همراه با استفاده از دوگان‌گراف، فصلنامة علمی‌ـ پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دورة 24، ش. 94 (تابستان)، صص 29- 19.
 5. ممیزی مرحلة پنجم، 1388، ستاد ممیزی شهر تهران، آرشیوشده در:
 6. http://fad.tehran.ir/Default.aspx?tabid=16371&ctl=Details&mid=39004&ItemID=68312.
 7. Arvanitis, A., 2006, Using New Technologies in Acquisition and Distribution Procedures of Spatial Cadastral Data, FIG Proceedings, Canberra, Australia, May 29, 2006, PP. 121–129.
 8. Azyat, A., Raissouni, N., Ben Achhab, N., Chahboun, A. & Lahraoua, M., 2010, Development of a Mobile GIS Platform Using Web Services Technologies: Spatial Data Management and Geovisualisation, Fifth National GIS Symposium in Saudi Arabia, Le Meridian, Al-Khobar – Eastern Province, Saudi Arabia, April 26–28, 2010, 10p.
 9. Bryan, G.H., 2001, Mobile GIS: How to Get There from Here, 2001 ESRI Proceedings Publishes R7 Solutions Presentation. http://lbs360.directionsmag.com/LBSArticles/Mobile%20GIS.pdf.
 10. Chivite, I., 2010, Web Editing in ArcGIS Server 10, Technical Workshops in ESRI International User Conference, USA, San Diego, July 13–16, 2010, 10p.
 11. Delikostidis, I., 2007, Methods and Techniques for Field-Based Usability Testing of Mobile Geo-Applications, MSc Thesis, International Institute for Geo-Information Science & Earth Observation (ITC) Enschede, The Netherlands. March 2007, Available online at: www.itc.nl/library/Papers_2007/msc/gfm/delikostidis.pdf.
 12. Dey, A.K., 2001, Understanding and Using Context, In: Personal and Ubiquitous Computing Journal, Vol. 5(1), PP. 4–7.
 13. Dey, A. & Abowd, G., 2000, Towards a Better Understanding of Context and Context-Awareness, In the Workshop on the What, Who, Where, When and How of Context-Awareness, affiliated with the 2000 ACM Conference on Human Factors in Computer Systems (CHI 2000), Hague, the Netherlands, April 3, 8p.
 14. Fazli, Z., Delavar, M.R. & Malek, M.R., 2011, Context-Aware Mobile GIS for Acquisition and Updating of Spatial Data, Use Case: Urban Property Survey, Joint International Conference and exhibitions on Geomatics 1390-2011 and ISPRS Conference on Data Handling and Modeling of GeoSpatial Information for Management of Resources, NCC, Tehran, Iran, May 15–16, 7p.
 15. Fazli, Z., Delavar, M.R., Malek, M.R. & Noorian, F., 2010, Design and Development of a Mobile GIS for Urban Property Survey, Map Asia 2010 Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, July 26–28, 13p.
 16. Goyal, R. & Menon, S., 2010, Editing GeoDatabases over the Web Using ArcGIS Server, ESRI Developer Summit, USA, Palm Springs, March 22-25.
 17. ISO/TC 211Geographic information/ Geomatics committee, 2007, ISO 19132 Geographic Information -Location Based Services -Reference model.
 18. Jana, R. & Chen, Y-F., 2004, Mobile Computing Handbook, Context-Aware Mobile Computing, Chapter 13, Publication CRC Press.
 19. Madad, M., 2007, Mobile Digital Systems (PDAs) in Statistical Surveys, Sixth Management Seminar for the Heads of National Statistical Offices in Asia and the Pacific, Hong Kong, China, May 28–30.
 20. Mensah-Okantey, E., 2007, Designing A Prototype Mobile GIS to Support Cadastral Data Collection in Ghana, Msc Thesis, International Institute for Geo-information Science and Earth Observation, Enscheda, The Netherlands.
 21. Peng, Z.R. & Tsou, M.H., 2003, Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network, John Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersy.
 22. Poorazizi, E., Alesheikh, A.A. & Behzadi, S., 2008, Developing a Mobile GIS for Field Geospatial Data Acquisition: 2008, J. Applied Sci., 8(18), PP. 3279–3283.
 23. Reichenbacher, T., 2003, Mobile Cartography – Adaptive Visualization of Geographic Information on Mobile Devices, PhD Thesis, Technical University of Munich, Germany.
 24. Reichenbacher, T., 2005, Adaptive Egocentric Maps for Mobile Users, In Map-based mobile Services Theories, Methods, and Implementations, Springer-Verlag, PP. 141–157.
 25. Rudrappa, B.P., 2003, Open Source Solutions for Internet GIS and Wireless Data Updating, Master Thesis, Remote Sensing and Geographic Information System University, Thailand, Thesis No. SR-03-08.
 26. Sarjakoski, L.T. & Nivala, A.-M., 2005, Adaptation to Context - A Way to Improve the Usability of Mobile Maps, in L. Meng, A. Zipf & T. Reichenbacher (eds), Map based Mobile Services, Theories, Methods and Implementations, Springer Berlin Heidelberg New York, PP. 107–123.
 27. Final Phase of Tedad Set to Begin on December 6, 2011, Technical report at: http://www.fohmics.com/CompanyInsight/CompanyInsightDescNew.aspx?f=ci.