ردیف نام نام خانوادگی توضیحات
1 علی اصغر آل شیخ  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2 زینب آذرخش  دانشگاه شهید بهشتی
3 محسن ابراهیمی  دانشگاه یزد
4 فراهم احمد زاده دانشگاه شهید بهشتی
5 حسین ارزانی شمس آبادی دانشگاه تهران
6 طیبه اکبری  دانشگاه شهید بهشتی
7 مهدی امیری  مرکز علمی کاربردی علوم و فنون علامه طبرسی
8 علیرضا برهانی داریان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
9 سعید بهزادی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
10 مائده بهی فر  دانشگاه تهران
11 پرستو پیله فروش ها دانشگاه تبریز
12 فریده تاری پناه  دانشگاه کاشان
13 بهنام تشیع دانشگاه اصفهان
14 روح الله تقی زاده دانشگاه اردکان
15  آرا تومانیان دانشگاه تهران
16 دکتر میلاد جانعلی پور دانشگاه یزد
17 رضا جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان
18 هادی جمشید مقدم  دانشگاه صنعتی سهند تبریز
19 دکتر اسلام جوادنیا دانشگاه زنجان
20 محمد حاجب  دانشگاه شهید بهشتی
21 خدیجه حاجی  دانشگاه تربیت مدرس
22 کیومرث حبیبی دانشگاه مازندران
23 حدیثه سادات حسنی  دانشگاه تفرش
24 محمدمهدی حسین زاده  دانشگاه شهید بهشتی
25  منصور حلیمی دانشگاه تربیت مدرس
26 محمود خسروی دانشگاه زاهدان
27 دکتر علی محمد خورشید دوست دانشگاه گیلان
28 علی اصغر درویش صفت دانششگاه تهران
29 مجید رحیم زادگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
30 مجید رحیم زادگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
31 کاظم رنگزن  دانشگاه شهید چمران اهواز
32 بهزاد زمانی  دانشگاه تبریز
33 علیرضا سفیانیان  دانشگاه صنعتی اصفهان
34  هرمز سهرابی دانشگاه تربیت مدرس
35 طلوع سیلاوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
36 مهران شایگان  دانشگاه تربیت مدرس
37 شعبان شتایی دانشگاه گرگان
38 محمد شریف دانشگاه هرمزگان
39 حسین شفیع زاده مقدم  دانشگاه تربیت مدرس 
40 علی شمس الدینی  دانشگاه تربیت مدرس
41 محمودرضا صاحبی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
42 علی صادقی  دانشگاه اصفهان 
43 سعید صادقیان  دانشگاه شهید بهشتی
44 محمد طالعی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
45 علیرضا طاهری دهکردی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
46 داود عاشورلو  دانشگاه شهید بهشتی
47 مژگان عباسی دانشگاه شهر کرد
48 سارا عطارچی  دانشگاه تهران
49 حسین عقیقی  دانشگاه شهید بهشتی
50 سید کاظم علوی پناه دانشگاه تهران 
51 عباس علیمحمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
52 حمید رضا غفاریان مالمیری دانشگاه یزد
53  سید باقر فاطمی دانشگاه اصفهان
54 امید فتحی زاده  دانشگاه تبریز
55 ابراهیم فدایی  دانشگاه صنعتی اراک
56 منوچهر فرجزاده اصل دانشگاه تربیت مدرس
57 سعید فرخی زاده  دانشگاه آزاد اسلامی
58  اصغر فلاح دانشگاه مازندران
59 مهران قدرتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
60 جمال قدوسی دانشگاه تربیت مدرس
61 علیرضا قراگوزلو  دانشگاه شهید بهشتی
62 فریبرز قریب سازمان زمین شناسی
63 مصطفی کابلی زاده  دانشگاه چمران اهواز
64 امیر کاووسی دولانقر دانشگاه شهید بهشتی
65 جلال کرمی  دانشگاه تربیت مدرس
66 محمد کریمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
67 نعمت اله کریمی   موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
68 قاسم کیخسروی دانشگاه شهید بهشتی
69 صدیقه لطفی دانشگاه مازندران
70  هومن لطیفی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
71 حمید رضا متین فر دانشگاه لرستان
72 احمدرضا محرابیان دانشگاه شهید بهشتی
73 علی محمدی  دانشگاه  کرمانشاه
74 حسین محمودی دانشگاه شهیدبهشتی
75 مینا مرادی زاده  دانشگاه اصفهان
76 محمد سعدی مسگری  دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
77 محسن مصطفی  مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران
78 رئوف مصطفی زاده  دانشگاه محقق اردبیلی
79 دکتر آرش ملکیان  دانشگاه تهران
80 بابک میرباقری دانشگاه شهید بهشتی
81 توحید نوری  دانشگاه محقق اردبیلی
82 روح الله نوری  دانشگاه تهران
83  نجمه نیسانی سامانی دانشگاه تهران
84 نریمان نیکو دانشگاه اصفهان 
85 علیرضا وفائی نژاد  دانشگاه شهید بهشتی
86  خلیل ولیزاده کامران  دانشگاه تبریز
87 مصطفی یعقوب زاده دانشگاه بیرجند
88 فهیمه یوسفی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی