توسعة مدل مکانی ریزدانه به‌منظور چینش بهینة کاربری‌های شهری

زهره معصومی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 59-79

چکیده
   افزایش نیاز به زمین و محدودیت عرضة آن، نحوة استفاده از زمین را به چالشی اساسی در عرصة برنامه‌ریزی شهری تبدیل کرده است. در این میان، چینش مناسب و بهینة کاربری‌ها در کنار یکدیگر از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری به‌شمار می‌آید. هدف اصلی پژوهش حاضر، به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفة تجمعی ذرات (MOPSO) به‌منظور ...  بیشتر

توسعة خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی برمبنای نظریة فازی برای مدل‌سازی توسعة شهری

محمدرضا ملک؛ نازنین عبدالقادری بوکانی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   در طول 10 سال اخیر، خودکاره‌های سلولیبه‌صورت گسترده‌‌‌‌‌ای در شبیه‌‌‌‌‌سازی پدیده‌‌‌‌‌های مکانی مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، به‌دلیل ماهیت قطعی و توجه‌نکردن به عدم‌قطعیت در خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی کلاسیک، محدودیت‌‌‌‌‌های گوناگونی برای شبیه‌‌‌‌‌سازی این‌‌‌‌‌گونه پدیده‌‌‌‌‌ها به وجود ...  بیشتر

مدل‌سازی اکتشاف ذخایر مس پورفیری با استفاده از سیستم‌های استنتاج‌گر و روابط فازی

ساناز علائی مقدم؛ محمد کریمی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1392

چکیده
  فرایند تهیة نقشه پتانسیل معدنی به‌دلیل وجود فاکتورهای متعدد کانی‌سازی، داده‌های متنوع کمی و کیفی اکتشافی و همچنین دیدگاه‌های کارشناسی و سلایق گوناگون، فرایندی پیچیده و دشوار است. در این فرایند توجه هم‌زمان به مدل‌سازی ماهیت غیرقطعی داده‌های اکتشافی، به‌کارگیری دانش کارشناسی و انعطاف‌پذیری روش برای انواع ذخایر معدنی در قالب ...  بیشتر

کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی

زهره معصومی؛ علی منصوریان؛ محمدسعدی مسگری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389

چکیده
  با رشد روز افزون جمعیت و نیاز جوامع بشری به مدیریت بهینه منابع، آمایش سرزمین اهمیت ویژه ای یافته است. تعیین مکان مناسب برای برخی از کاربری ها مانند کاربری های صنعتی، که تاثیری عمده در شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی دارند، پیامدهای مثبتی برای رشد منطقه خواهند داشت. در این بین از جمله مهم ترین مشکلات پیش رو برای مدل سازی و مکان یابی ...  بیشتر

ارائه مدلی GIS مبنا برای برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه ای(منطقه مورد مطالعه : شهرستان برخوار و میمه)

محمد کریمی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  تاثیر پویای عوامل مختلف محیطی و اقتصادی و اجتماعی در مقیاس مختلف مکانی و زمانی، برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه ای را به فرایندی پیچیده بدل ساخته است. هدف از انجام این تحقیق، تکوین و توسعه مدلی جدید برای برنامه ریزی انواع کاربری اراضی منطقه ای با استفاده از مدل سازی تعامل بین تناسب سرزمین در سطح بزرگ مقیاس و تقاضای کاربری ها در سطح کوچک ...  بیشتر

ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی برGIS به منظور ارزیابی سازگاری کاربرهای شهری

محمد طالعی؛ محمدسعدی مسگری؛ شهرام محمد حسینیان

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در کشورهای درحال توسعه، به دلیل رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهر در گذشته، در برخی موارد کاربری های ناسازگار در مجاروت همدیگر قرار گرفته اند، که این خود منجر به پایین ماندن سطح کیفیت زندگی و کاهش کارایی کاربری های مختلف شده است. هدف این مقاله، تکوین و توسعه نوعی سامانه مکانی پشتیبان تصمیم گیری در مسائل مربوط به ارزیابی سازگاری بین کاربری ...  بیشتر