برآورد عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص‌های اقلیم ـ کشاورزی و سنجش از دور در استان کردستان

منوچهر فرج‌زاده؛ اسداله خورانی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  ههدف از این مطالعه مدل‌سازی آماری عملکرد گندم دیم در استان کردستان است. به این منظور از مدل‌های رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده، که متغیر وابستة آنها میزان عملکرد گندم دیم است و متغیرهای مستقل‌شان سه دسته‌اند: نخستین گروه، عناصر اقلیمی و شاخص‌های اقلیم کشاورزی هستند. دومین گروه از متغیرهای مستقل در این تحقیق را شاخص‌های گیاهی ...  بیشتر