ارزیابی کیفیت مکانی و طیفی تصاویر ادغام‌رنگی حاصل از سنجنده Geo Eye-1

بهنوش مستأجران؛ مهدی مؤمنی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  تاکنون الگوریتم‌های متفاوتی برای ادغام‌رنگی تصاویر با قدرت‌ تفکیک مکانی بالا ارائه شده است. برای انتخاب الگوریتم ادغام‌رنگی مناسب، به معیاری برای مقایسه نیاز است که بتواند بهبود هر الگوریتم را در مقایسه با الگوریتم دیگر مشخص سازد. برای ارزیابی کیفیت طیفی الگوریتم‌ها، معیارهای آماری متعددی ارائه گردیده است. یکی از محدودیت‌های ...  بیشتر