نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

تاکنون الگوریتم‌های متفاوتی برای ادغام‌رنگی تصاویر با قدرت‌ تفکیک مکانی بالا ارائه شده است. برای انتخاب الگوریتم ادغام‌رنگی مناسب، به معیاری برای مقایسه نیاز است که بتواند بهبود هر الگوریتم را در مقایسه با الگوریتم دیگر مشخص سازد. برای ارزیابی کیفیت طیفی الگوریتم‌ها، معیارهای آماری متعددی ارائه گردیده است. یکی از محدودیت‌های معیارهای ارائه‌شده آن است که مستقلاً برای هر پیکسل تصویر محاسبه می‌شود و به همسایگی پیکسل و جزئیات تصویر توجهی نمی‌شود. در معیارهای ارزیابی کیفیت مکانی نیز فقط از همسایگی 33 استفاده می‌شود. در این تحقیق، دو دسته معیار در ترکیب با هم پیشنهاد شده است که هم کیفیت طیفی و هم کیفیت مکانی تصاویر ادغام‌شده را در سطح پیکسل و همسایگی آن ارزیابی می‌کنند. یکی از روش‌های پیشنهادی ارزیابی کیفیت طیفی و مکانی تصاویر ادغام‌شده، مبتنی بر تبدیل موجک و دیگری مبتنی بر فیلترهای استخراج نقطه، خط، و لبه در همسایگی 55 هر پیکسل است. روش‌های پیشنهادی در 13 نوع پوشش شهری متفاوت از تصاویر سنجندة Geo Eye-1 بررسی کمّی شده‌اند. نواحی گوناگون شهری به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که پوشش‌ها و نوع ساختمان‌های متفاوت شهری را در بر گیرند. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ارزیابی کیفیت مکانی و طیفی بین الگوریتم‌های ادغام‌رنگی تمایز خوبی (حدود 8 برابر) قائل می‌شود. این قابلیت سبب می‌شود تا انتخاب الگوریتم بهینه ادغام رنگی برای هر نوع پوشش شهری، صحیح‌تر صورت گیرد.