نویسنده = عباس علیمحمدی
پهنه‌بندی احتمال رخداد بیماری فوزاریوم گندم با استفاده از روش جنگل تصادفی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14

10.52547/gisj.13.4.1

الهام خدابنده لو؛ محسن آزادبخت؛ سهیل رادیوم؛ داود عاشورلو؛ عباس علیمحمدی


توسعه و کاربرد شاخص‌های محصول و وضعیت مزرعه با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2

دوره 10، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 105-122

حامد نعمت اللهی؛ داود عاشورلو؛ عباس علیمحمدی؛ الهام خدابنده لو؛ سهیل رادیوم


طرح شاخص‌های نوین دشواری حرکت با بهره‌گیری از نتایج شبیه‌سازی مکانی عامل مبنا در هنگام آتش‌سوزی

دوره 9، شماره 1، دی 1396، صفحه 17-36

علی‌اکبر متکان؛ عباس علی‌محمدی؛ بابک میرباقری؛ کمال اکبری؛ محمد تناسان


ارائه و ارزیابی مدل جدید مکانی‌ـ زمانی انتشار ریزگردها در مقیاس منطقه‌ای(DustEM)

دوره 8، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 1-18

الهام خدابنده‌لو؛ عباس علیمحمدی سراب؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ علی درویشی بلورانی؛ علی‌اصغر آل‌شیخ


ارزیابی آثار موجک پایه و تعداد سطوح تجزیه جهت تخمین نقشۀ تغییرات، با استفاده از الگوریتم موجک

دوره 8، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 17-34

روجا حسینی شفیع؛ عباس علیمحمدی؛ محمدحسن قاسمیان یزدی


بهینه سازی چندهدفه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم NSGA-II

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

مهران شایگان؛ عباس علیمحمدی؛ علی منصوریان


ارزیابی تناسب اراضی شهری به روش Fuzzy AHP

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391

محمد طالعی؛ عباس علی محمدی؛ اسماعیل عدیلی


روشی تازه به منظور درون یابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

حمیدرضا زورقین؛ علی اصغر آل شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ محمدحسن وحیدنیا


مدل سازی و تهیه نقشه خطای درون یابی، با استفاده از ویژگی های مثلث

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 89-100

جواد صابریان؛ عباس علیمحمدی