پایش خشکسالی بوم‌شناختی زاگرس میانی برپایة داده‌های ماهوارة لندست‌– 7 و داده‌های اقلیمی (مطالعة موردی: استان لرستان)

حمید رضا متین فر؛ علی اکبر شمسی پور؛ حدیث صادقی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 125-142

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102804

چکیده
  پوشش‌ گیاهی نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک، تثبیت کربن و بهبود کیفیت هوا دارد. در زاگرس میانی، پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و تأثیر آن در حفاظت از منابع خاک و آب و پایداری فعالیت‌های اقتصادی، دارای اهمیت بسیار است. در این پژوهش، با استفاده از پلتفرم گوگل ‌ارث انجین و تصاویر ماهوارة لندست‌– 7، خشکسالی زاگرس میانی (استان لرستان) با ...  بیشتر

ارزیابی ذخایر کربن آلی خاک در کاربری‌های گوناگون با استفاده از روش‌های آماری حداقل مربعات جزئی، زمین‌آمار، مدل درختی M5 و تصاویر لندست 8

علیرضا ظهیر نیا؛ حمید رضا متین فر؛ حسینعلی بهرامی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/gisj.14.2.1

چکیده
  کربن آلی نقشی حیاتی در پایداری زیست‌محیطی, شاخص کیفیت و سلامت خاک دارد؛ بنابراین شناسایی توزیع مکانی ترسیب کربن از الزامات برنامه‌ریزی محیطی و مدیریت خاک است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان ترسیب کربن در کاربری‏های کشت و صنعت نیشکر، کشاورزی سنتی و بایر انجام شد. در هر کاربری، شصت نمونه خاک برداشت و کربن آلی، شوری، آهک، واکنش خاک ...  بیشتر

ارزیابی کارآیی داده‌های طیفی و شاخص‌های منتج از سنجنده‌های OLIو TIRS در برآورد شوری خاک‌های مناطق خشک جنوب استان ایلام

حمیدرضا متین فر؛ فوزیه کوهنی؛ علی اکبر اصیلیان مهابادی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.51

چکیده
  شوری خاک یکی از مشکلات مهم زیست‌محیطی است و شناسایی و پهنه‌‌بندی خاک‌های شور، به‌علت نیاز به نمونه‌برداری و انجام‌دادن آنالیزهای آزمایشگاهی و همچنین تغییرپذیری زمانی و مکانی آن، مشکل است. در سال‌های اخیر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، به‌علت استفادة آسان و توانایی در شناسایی پدیده‌ها، همواره مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. ...  بیشتر

مقایسه روش‌های آماری حداقل مربعات جزیی و رگرسیون مولفه اصلی در برآورد مقادیر گچ، کربنات‌ها و ماده آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک

الهام مهرابی گوهری؛ حمید رضا متین فر؛ اعظم جعفری؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فاطمه خیامیم

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.47

چکیده
  داده‌های طیفی محدوده مرئی – مادون قرمز که با حداقل هزینه و صرف وقت تهیه می‌شوند، کاربرد وسیعی در برآورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دارند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی توانایی این روش در برآورد مقدار ماده آلی، کربنا‌ت‌ها و درصد گچ سطح خاک صورت پذیرفته است. بر اساس تکنیک ‌هایپرکیوب، محل 115 پروفیل شناسایی  و سپس نمونه‌برداری از ...  بیشتر

برآورد مقدار مادة آلی خاک، با استفاده از داده‌های طیفی و مدل‌های آماری رگرسیون حداقل مربعات جزئی و رگرسیون مؤلفة اصلی

حمیدرضا متین فر؛ حمید محمودزاده؛ آذر فاریابی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 15-32

چکیده
  مادة آلی خاک از مهم‌ترین ویژ‌گی‌های فیزیکوشیمیایی خاک است که در تعیین کیفیت و مدیریت آن نقش بسزایی دارد. مقدار کربن آلی خاک دچار تغییرات زمانی و مکانی بالایی می‌شود و بنابراین، تعیین آن در آزمایشگاه هزینه‌بر، مشکل و وقت‌گیر است. طیف‌سنجی مرئی‌ـ مادون قرمز نزدیک، از نظر کاهش زمان و هزینه، روش توجیه‌پذیری است که برای بررسی کربن ...  بیشتر

تاثیر اعصای خالص انتخاب شده با تصاویر ETM+ و IKONOS در دقت جداسازی طیفی با الگوریتم خطی

فاطمه شفیعی خورشیدی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ سید کاظم علوی پناه؛ حمیدرضا متین فر؛ مهدی فرخی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی کم یا متوسط، مانند ETM، پیکسل ها به اندازه ای هستند که پدیده های مختلفی درون یک پیکسل قرار می گیرند و سبب ایجاد پیکسل های مختلط یا ناخالص می شوند. به مظور استخراج اطلاعات از پیکسل های مختلف، به کارگیری روش هایی که توان استخراج اطلاعات دورن پیکسل را داشته باشند، امری لازم و ضروری است. روش تجزیه طیفی از جمله ...  بیشتر