تجاری‌سازی سنجش از دور در صنعت کشاورزی

منوچهر منطقی؛ یزدان رحمت آبادی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.67

چکیده
  سنجش از دور علم دریافت اطلاعات از سطح زمین، بدون تماس آشکار با اجزای مورد مطالعه است. تجاری‌‌سازی مجموعة فعالیت‌هایی است که نوآوری‌‌ها را به محصول یا خدماتی تبدیل می‌کند که از آن مزایای اقتصادی حاصل می‌شود. با توجه به کاربرد گستردة سنجش و اهمیت فراوان کاربرد آن در کشاورزی، اهمیت تجاری‌سازی این تکنولوژی در کشاورزی دارای اولویت ...  بیشتر