برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) و مقایسة آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56 بهبودیافته با رابطة KC-NDVI

هادی زارع خورمیزی؛ علی طویلی؛ حمید غفاریان

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.73

چکیده
  نظارت بر تغییرات مکانی و زمانی تبخیر تعرق برای مدیریت آبیاری و نیاز آبی گیاهان زراعی، به‌ویژه در مناطق کم‌آب، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) و مقایسة آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56، به‌منظور تعیین باغات پستة تحت تنش خشکی در استان یزد است. بدین‌منظور، از یک سری زمانی ...  بیشتر