تعیین میزان فرسایش و رسوب با استفاده از روش MPSIAC و سامانة GIS در حوضة خورخوره، استان کردستان

عطا امینی؛ مهدی کرمی مقدم؛ محمدحسین سدری؛ سمیه کاظمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.52547/gisj.14.4.87

چکیده
  در سال‌های اخیر، با تغییر کاربری و توسعة اراضی کشاورزی در حوضه‌های کشور، میزان فرسایش و تولید رسوب افزایش یافته است. با توجه به اینکه در بیشتر زیرحوضه‌ها، آمار ایستگاه‌های رسوب‌سنجی به‌صورت درازمدت ثبت نشده است، برآورد میزان رسوب و فرسایش با مشکلاتی مواجه است. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب و تعیین مقادیر کمّی ...  بیشتر