نویسنده = متین شهری
شناسایی الگوهای مکانی و زمانی فعالیت‌های شهری با استفاده از داده‌های تلفن همراه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.48308/gisj.2023.103097

هانیه ژنده خطیبی؛ افشین شریعت مهیمنی؛ متین شهری


تحلیل زمانی-مکانی تصادفات عابرپیاده با استفاده از سری زمانی وشاخص Moran’s I تفاضلی، مطالعه موردی: شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.48308/gisj.2024.228548.1112

متین شهری؛ محمدامین قنادی