کلیدواژه‌ها = طبقه بندی
پایش تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف با استفاده از تصاویرMODIS (مطالعه موردی: استان کردستان)

دوره 10، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 77-104

کریم سلیمانی؛ شادمان درویشی؛ فاطمه شکریان؛ مصطفی رشیدپور


ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گسترده ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388

خلیل قربانی؛ علی خلیلی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ غلامرضا نخعی زاده


ارائه روشی ترکیبی از شبکه های عصبی نظارت شده و نظارت نشده در طبقه بندی تصاویر سنجش از دور

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

عطاءالله حدادی؛ محمدرضا صاحبی؛ مهدی مختارزاده؛ هیرش فتاحی


ارائه روشی برای طبقه بندی داده های ابرطیفی AVIRIS ، با استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها

دوره 1، شماره 1، تیر 1388

مجید رحیم زادگان؛ محمدرضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ یاسر مقصودی مهرانی