کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
بازسازی داده های دمای سطح زمین سنجنده‌ی ECOSTRESS با استفاده از یادگیری عمیق و رگرسیون بردار پشتیبان (مطالعه موردی: آبخیزهای بار-اریه و لتیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.48308/gisj.2024.233210.1180

فروغ احمدی‌نژاد باغبان؛ وحید موسوی؛ دکتر حمیدرضا مرادی


محاسبه و واسنجی دمای سطح زمین با استفاده از داده‌های حرارتی ماهوارۀ Landsat 8

دوره 7، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 49-64

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانشکار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی نافچی


تحلیل رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران، با استفاده از دادهای ETM+

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 39-58

علیرضا شکیبا؛ پرویز ضیائیان فیروز آبادی؛ داوود عاشورلو؛ سودابه نامداری