پهنه‌بندی پارامترهای مقاومت برشی خاک (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

حسن شرفی؛ رضا فرجی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102887

چکیده
  به‌منظور شناخت ساختگاه، به‌دست‌آوردن پارامترهای مقاومتی خاک کاری ضروری و درعین‌حال هزینه‌بر و زمان‌گیر است. در این پژوهش، با استفاده از 135 گمانة ژئوتکنیکی حفر شده در شهر کرمانشاه، پهنه‌بندی پارامترهای مقاومت برشی خاک (زاویة اصطکاک و چسبندگی) با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS و روش درون‌یابی کریجینگ معمولی (با شبه‌واریوگرام‌های ...  بیشتر

تحلیل مکانی فشار بخارآب در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از زمین‌آمار

حسن لشکری؛ علی‌اکبر متکان؛ حسین عساکره؛ یونس خسروی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 35-52

چکیده
  بخارآب یکی از مهم‌ترین عناصر اقلیمی است که در تصمیم‌گیری، طراحی و ارزیابی مدل‌های هیدرولوژیکی نقشی مهم ایفا می‌کند. بنابراین، شناخت تغییرات مکانی این عنصر مهم اقلیمی تأثیر چشمگیری در مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی‌بر آب خواهد داشت. بر این اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا ساختار مکانی و برآورد مقادیر فشار بخارآب در جنوب و جنوب‌غرب ...  بیشتر

برآورد میزان تغییرات بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در شمال غرب ایران

علی اکبر متکان؛ بهناز عربی؛ حسن لشکری؛ بابک میرباقری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1391

چکیده
  ضرورت آگاهی از وضعیت منابع آب و نزولات جوی در مناطق مختلف برای اجرای طرح های آبی از یک سو، و فقدان شبکه ای مطلوب از ایستگاه های اندازه گیری پارامترهای هواشناسی از سوی دیگر، اهمیت استفاده از روش های غیرمستقیم را برای تخمین پارامترهای اقلیمی در بسیاری از مناطق کشور آشکار می سازد. پیش بینی تغییرات اقلیمی حاکم بر هر منطقه و مدل سازی های ...  بیشتر

روشی تازه به منظور درون یابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک

حمیدرضا زورقین؛ علی اصغر آل شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ محمدحسن وحیدنیا

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1390

چکیده
  درون یابی از جمله مهم ترین مسائل در علوم مکانی است؛ زیرا همیشه این نیاز وجود دارد که از یک حجم محدوده داده مجموعه ای از اطلاعات دقیق فراهم گردد. کریجینگ شاخص و کریجینگ شاخص نرم تقسیم می شود. الگوریتم ژنتیک در زمره ی الگوریتم های تکاملی است که برای یافتن یک جواب بهینه از مجموعه ای از جواب های بالقوه استفاده می شود. در این مقاله، از الگوریتم ...  بیشتر