برآورد مساحت آتش‌سوزی در پوشش‌های گیاهی ایران با استفاده از داده‌های سنجندة مودیس و ‌آلوس‌– 2

مرتضی شریف؛ ابوذر کیانی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 103-124

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102682

چکیده
  آتش‌سوزی در پوشش‌های جنگلی سطح جهان باعث واردشدن خسارات شدید به پوشش‌های گیاهی، خاک و زیستگاه‌های طبیعی می‌شود که تأثیرات زیست‌محیطی منفی مستقیم و غیرمستقیم را به‌همراه دارد؛ ازجمله جنگل‌زدایی، تغییرات آب‌وهوا و خشکسالی. ازاین‌رو تشخیص و تعیین خطرها، برای پوشش‌های گیاهی که دچار آتش‌سوزی می‌شوند، به‌منظور مدیریت و توسعة ...  بیشتر

تصاویر ماهواره ای نوری و راداری در مدل سازی زیست توده ی جنگل های شمال ایران

جلال امینی؛ یاسر صادقی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1391

چکیده
  ارزیابی دقیق زیست توده به منظور مدیریت جنگل و درک نقش آن به عنوان منبع کربن، اهمیت بسیار دارد. از آنجا که 50 درصد زیست توده جنگل ها مشتمل بر کربن است، لذا برآورد مقدار زیست توده جنگل ها، از جنبه بررسی مقدار انرژی ذخیره شده در جنگل ها و همچنین تغییرات آب و هوایی در کانون توجه قرار می گیرد. بهترین راه برای برآورد دقیق زیست توده، ایجاد مدل ...  بیشتر