نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه یزد

چکیده

آتش‌سوزی در پوشش‌های جنگلی سطح جهان باعث واردشدن خسارات شدید به پوشش‌های گیاهی، خاک و زیستگاه‌های طبیعی می‌شود که تأثیرات زیست‌محیطی منفی مستقیم و غیرمستقیم را به‌همراه دارد؛ ازجمله جنگل‌زدایی، تغییرات آب‌وهوا و خشکسالی. ازاین‌رو تشخیص و تعیین خطرها، برای پوشش‌های گیاهی که دچار آتش‌سوزی می‌شوند، به‌منظور مدیریت و توسعة آنها بسیار مهم است. گسترش تصاویر سنجش از دوری، همچون محصولات آتش فعال دو ماهوارة ترا (Terra) و آکوا (Aqua)، طی دو دهة گذشته، از روش‌های مهم در تشخیص این آتش‌سوزی‌ها بوده است. بااین‌حال محصول آتش فعال سنجندة مودیس، طی مطالعات گذشته، نشان داده است که این موارد به‌تنهایی نتایج مناسبی از مناطق تحت تأثیر آتش به‌دست نمی‌دهند. ازاین‌رو نیاز است با نقشه‌های پایة پوشش‌های گیاهی ارزیابی شوند. این تحقیق با هدف بررسی دو نوع محصولات گیاهی و کشف آتش فعال سنجندة مودیس و نقشة پوشش‌های جنگلی و غیرجنگلی FNF-JAXA، برای تفکیک بهتر مناطقی که دچار آتش‌سوزی شده‌اند، در پوشش‌های گیاهی کشور ایران بین روزهای ژولیوسی 1 تا 160 (یازدهم دی 1398 تا هجدهم خرداد 1399) در سال 2020 انجام شد. نتایج بیانگر بیشترین مساحت آتش‌سوزی در روز ژولیوسی 144 (سوم خرداد 1399)، با بیش‌از 49هزار هکتار و روز ژولیوسی 128 (هجدهم اردیبهشت 1399)، با بیش‌از 45هزار هکتار است. اما بیشترین مساحت آتش‌سوزی‌ پوشش‌های جنگلی در روزهای 120 تا 160 (دهم اردیبهشت تا هجدهم خرداد 1399)، با بیش‌از 14هزار هکتار برآورد شده است. استان خوزستان بیشترین مساحت آتش‌سوزی را در دورة زمانی مورد مطالعه، داشته است که بیشتر این مناطق در اراضی کشاورزی قرار داشتند. سه استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بیشترین مساحت آتش‌سوزی‌ها را در پوشش‌های جنگلی داشته‌اند. بیشترین فراوانی آتش‌سوزی‌ها در اراضی کشاورزی مشاهده شد که مهم‌ترین دلایل آن می‌تواند دخالت‌های انسانی باشد. همچنین ارزیابی نهایی نتایج نشان داد استفاده از محصول FNF-JAXA (با صحت نهایی 4/87% و ضریب کاپای 85/0)، در قیاس با محصولات مودیس (با صحت نهایی3/80% و ضریب کاپای 78/0)، در تفکیک مناطق جنگلی قابلیت بهتری دارد. بااین‌همه توانایی محصولات مودیس در تفکیک نوع پوشش گیاهی مرتع و کشاورزی مزیتی مهم به‌شمار می‌رود که محصول FNF-JAXA چنین ویژگی‌ای ندارد. به‌‌طور کلی، یافته‌های تحقیق بیانگر قابلیت مناسب تصاویر محصولات گیاهی مودیس و نقشه‌های FNF-JAXA است که می‌توانند، به‌منزلة نقشه‌های مرجع برای تفکیک پوشش‌های گیاهی گوناگون که دچار آتش‌سوزی می‌شوند، در ارزیابی خسارت و مدیریت آنها به‌کار روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Fire Area in Iranian Vegetation Using MODIS and Alos-2 Data

نویسندگان [English]

  • morteza Sharif 1
  • aboozar kiani 2

1 M.Sc. Student of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geography, University of Tehran

2 M.Sc. Student of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geography, University of Yazd

چکیده [English]

Forest fires worldwide cause severe damage to vegetation, soil and natural habitats, resulting in direct and indirect negative environmental impacts such as deforestation, climate change and drought. Therefore, identifying and determining the hazards of vegetation that suffer from fire is crucial for their management and development. The proliferation of remote sensing images such as the active fire products of the Terra and Aqua satellites over the past two decades has been one of the most essential methods in detecting these fires. However, the active fire product of the MODIS sensor in previous studies has shown that they alone do not provide good results in fire-affected areas. Therefore, it is necessary to evaluate vegetation with basic maps. The aim of this study was to investigate two types of plant products and to discover the active fire of MODIS sensor and FNF-JAXA forest and non-forest cover maps for better separation of burnt areas of vegetation in Iran between July 1 and 160 2020. The results show the highest area of fire on Julius 144 with more than 49 thousand hectares and Julius 128 with more than 45 thousand hectares. However, the largest area of the fire, forest cover is estimated at 120 to 160 in 2020 with more than 14 thousand hectares. Khuzestan province had the highest area of fires in the period under study that most of these areas in agricultural lands and the three provinces of Fars, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad and Bushehr had the highest area of fires in forest cover. The highest frequency of fires was observed in agricultural lands, the main reason for which could be human intervention. The evaluation of the results showed that the use of the FNF-JAXA product (accuracy of 87.4% and a Kappa coefficient of 0.85) compared to MODIS products (accuracy of 80.3% and a Kappa coefficient of 0.78) in the separation of forest areas has better capabilities. However, the ability of MODIS products to distinguish between pasture and agricultural vegetation is an important advantage, which the FNF-JAXA product does not have. In general, the findings of the research show that the MODIS product and FNF-JAXA maps can be used as reference maps to distinguish different types of vegetation that are subject to fire, in damage assessment and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active fire products
  • Forest
  • Drought
  • Terra
  • FNF-JAXA
Abdi, O., Kamkar, B., Shirvani, Z., Teixeira da Silva, J.A. & Buchroithner, M.F., 2018, Spatial-Statistical Analysis of Factors Determining Forest Fires: A Case Study from Golestan, Northeast Iran, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 9(1), PP. 267-280. https://doi.org/10.1080/19475705.2016.1206629.
Abdollahi, M., Islam, T., Gupta, A. & Hassan, Q., 2018, An Advanced Forest Fire Danger Forecasting System: Integration of Remote Sensing and Historical Sources of Ignition Data, Remote Sensing, 10(6), P. 923. https://doi.org/10.3390/rs10060923.
Adab, H., Atabati, A., Oliveira, S. & Moghaddam Gheshlagh, A., 2018, Assessing Fire Hazard Potential and Its Main Drivers in Mazandaran Province, Iran: A Data-Driven Approach, Environmental Monitoring and Assessment, 190(11), P. 670. https://doi.org/ 10.1007/s10661-018-7052-1.
Alibakhshi, R., Khademi Eslam, H.A. & Parsapajouh, D., 2005, Effect of Sea Level Variation on Wood Physical and Mechanica Properties of Cupressus Sempervirens I Noushahr Region, Journal of Agricultura Sciences, 11(2), PP. 205-216. Retrieved from https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=52025.
Amiri, M.J. & Eslamian, S.S., 2010, Investigation of Climate Change in Iran, Journal of Environmental Science and Technology, 3(4), PP. 208-216.
Atchley, A.L., Kinoshita, A.M., Lopez, S.R., Trader, L. & Middleton, R., 2018, Simulating Surface and Subsurface Water Balance Changes Due to Burn Severity, Vadose Zone Journal, 17(1), P. 180099. https://doi.org/10.2136/vzj2018.05.0099.
Banj Shafiei, A., Akbarinia, M., Jalali, S.G., Azizi, P. & Hosseini, S.M., 2007, The Effects of Fire on Forest Structure: Case Study in Chelir, Kheyroudkenar, (Watershed Number 45 Golband, Nowshahr), Pajouhesh & Sazandegi, 20(3 (76 In Natural Resources)), PP. 105-112. Retrieved from https://www.sid.ir/en/journal/ ViewPaper.aspx?ID=119372.
Biranvand, A., Babaei Kafaki, S. & Kiadaliri, H., 2011, Investigation the Ecological Factors Affecting Fire Spread in Forest Ecosystems (Case Study: Kakareza Lorestan), Journal of Renewable Natural Resources Research, 2(2 (SERIAL NUMBER 4)), PP. 1-13. Retrieved from https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper. aspx?ID=293381.
 
Cardil, A., Mola-Yudego, B., Blázquez-Casado, Á. & González-Olabarria, J.R., 2019, Fire and Burn Severity Assessment: Calibration of Relative Differenced Normalized Burn Ratio (RdNBR) with Field Data, Journal of Environmental Management, 235, PP. 342-349. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.01.077.
Chu, T. & Guo, X., 2014, An Assessment of Fire Occurrence Regime and Performance of Canadian Fire Weather Index in South Central Siberian Boreal Region, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., 2014, PP. 4711-4742. https://doi.org/10.5194/nhessd-2-4711-2014.
Chuvieco, E., Lizundia-Loiola, J., Pettinari, M.L., Ramo, R., Padilla, M., Tansey, K., … & Plummer, S., 2018, Generation and Analysis of a New Global Burned Area Product Based on MODIS 250 m Reflectance Bands and Thermal Anomalies, Earth System Science Data, 10(4), PP. 2015-2031. https://doi.org/10.5194/essd-10-2015-2018.
Efthimiou, N., Psomiadis, E. & Panagos, P., 2020, Fire Severity and Soil Erosion Susceptibility Mapping Using Multi-Temporal Earth Observation Data: The Case of Mati Fatal Wildfire in Eastern Attica, Greece, CATENA, 187(November), P. 104320. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104320.
Eskandari, S., 2017, A New Approach for Forest Fire Risk Modeling Using Fuzzy AHP and GIS in Hyrcanian Forests of Iran, Arabian Journal of Geosciences, 10(8), P. 190.
Eskandari, S. & Jalilvand, H., 2017, Effect of Weather Changes on Fire Regime of Neka and Behshahr Forests, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 15(1).
Eskandari, S., Miesel, J.R. & Pourghasemi, H.R., 2020a, The Temporal and Spatial Relationships between Climatic Parameters and Fire Occurrence in Northeastern Iran, Ecological Indicators, 118, P. 106720. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106720.
Eskandari, S., Pourghasemi, H.R. & Tiefenbacher, J.P., 2020a, Relations of Land Cover, Topography, and Climate to Fire Occurrence in Natural Regions of Iran: Applying New Data Mining Techniques for Modeling and Mapping Fire Danger, Forest Ecology and Management, 473, P. 118338. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118338.
Esmaeili Sharif, M., Jalilvand, H., Amoozad, M., Jafari, A.A. & Moslemi Sayedmahale, S.M., 2018b, The Effect of Ecological Factors on Fire in Hyrcanian Forests (Case Study: Forest Areas of Neka, Mazandaran, Iran), Forest Research and Development, 4(1 #G00364), PP. 113-129. Retrieved from https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=605779.
FAO, 2010, Global Forest Resource Assessment (FRA) 2010, Country Report, Iran, Food and Agriculture Organization, 42. https://doi.org/ www.fao.org/forestry/fra.
FAO, 2015, Global Forest Resources Assessment 2015, (Iran Report), Forestry Department of FAO, 73. Retrieved from http://www.fao.org/3/ a-au190e.
FAO, 2020, Global Forest Resources Assessment 2020: Main Report, Rome, In FAO. https://doi.org/10.4060/ca9825en.
Filipponi, F., 2019, Exploitation of Sentinel-2 Time Series to Map Burned Areas at the National Level: A Case Study on the 2017 Italy Wildfires, Remote Sensing, 11(6), P. 622. https://doi.org/10.3390/rs11060622.
Filkov, A.I., Duff, T.J. & Penman, T.D., 2019, Frequency of Dynamic Fire Behaviours in Australian Forest Environments, Fire, 3(1), P. 1. https://doi.org/10.3390/fire3010001.
Fox, D.M., Laaroussi, Y., Malkinson, L.D., Maselli, F., Andrieu, J., Bottai, L. & Wittenberg, L., 2016, POSTFIRE: A Model to Map Forest Fire Burn Scar and Estimate Runoff and Soil Erosion Risks, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 4, PP. 83-91. https://doi.org/ 10.1016/j.rsase.2016.07.002.
Giglio, L., 2007, Characterization of the Tropical Diurnal Fire Cycle Using VIRS and MODIS Observations, Remote Sensing of Environment, 108(4), PP. 407-421. https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.11.018.
Giglio, L., Descloitres, J., Justice, C.O. & Kaufman, Y.J., 2003, An Enhanced Contextual Fire Detection Algorithm for MODIS, Remote Sensing of Environment, 87(2-3), PP. 273-282. https://doi.org/10.1016/ S0034-4257(03)00184-6.
Giglio, L., Csiszar, I. & Justice, C.O., 2006, Global Distribution and Seasonality of Active Fires as Observed with the Terra and Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Sensors, Journal of Geophysical Research: Bio-geosciences, 111(G2). n/a-n/a. https://doi.org/ 10.1029/2005JG000142.
 Giglio, L., Boschetti, L., Roy, D.P., Humber, M.L. & Justice, C.O., 2018, The Collection 6 MODIS Burned Area Mapping Algorithm and Product, Remote Sensing of Environment, 217(March), PP. 72-85. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.08.005.
Gómez, I. & Martín, M.P., 2011, Prototyping an Artificial Neural Network for Burned Area Mapping on a Regional Scale in Mediterranean Areas Using MODIS Images, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 13(5), PP. 741-752. https://doi.org/10.1016/ j.jag.2011.05.002.
Herrando, S. & Brotons, L., 2002, Forest Bird Diversity in Mediterranean Areas Affected by Wildfires: a Multi-Scale Approach, Ecography, 25(2), PP. 161-172. https://doi.org/10.1034/j.1600-0587.2002.250204.x.
Herrando, S., Brotons, L. & Llacuna, S., 2003, Does Fire Increase the Spatial Heterogeneity of Bird Communities in Mediterranean landscapes?, Ibis, 145(2), PP. 307-317. https://doi.org/10.1046/j.1474-919X.2003.00155.x.
Jahdi, R., Salis, M., Alcasena, F.J., Arabi, M., Arca, B. & Duce, P., 2020, Evaluating Landscape-Scale Wildfire Exposure in Northwestern Iran, Natural Hazards, 101(3), PP. 911-932. https://doi.org/10.1007/ s11069-020-03901-4.
Justice, C.O., Vermote, E., Townshend, J.R.G., Defries, R., Roy, D.P., Hall, D.K., … & Barnsley, M.J., 1998, The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS): Land Remote Sensing for Global Change Research, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(4), PP. 1228-1249. https://doi.org/10.1109/36.701075.
Justice, C., Giglio, L., Korontzi, S., Owens, J., Morisette, J., Roy, D., … & Kaufman, Y., 2002, The MODIS Fire Products, Remote Sensing of Environment, 83(1-2), PP. 244-262. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00076-7.
Karimi, S., Pourbabaei, H. & Khodakarami, Y., 2017, The Effect of Fire on the Flora and Life Forms of Plant Species in Zagros Forests, Kermanshah, Forest and Wood Products, 70(3), PP. 431-440. https://doi.org/ 10.22059/jfwp.2017.206370.740.
Karimi, A., Madadi, M., Abdollahi, S., Ostad-Ali-Askari, K., Eslamian, S. & Singh, V.P., 2019, Determination of Fire Extent in Forest Zones Using Remote Sensing Data Case Study: Golestan Province of Iran, Journal of Geography and Cartography, 2(1). https://doi.org/10.24294/jgc.v2i1.753.
Kurnaz, B., Bayik, C. & Abdikan, S., 2020, Forest Fire Area Detection by Using Landsat-8 and Sentinel-2 Satellite Images: A Case Study in Mugla, Turkey, PP. 1-16.
Lensky, I.M. & Rosenfeld, D., 2008, Clouds-Aerosols-Precipitation Satellite Analysis Tool (CAPSAT), Atmospheric Chemistry and Physics, 8(22), PP. 6739-6753. https://doi.org/10.5194/acp-8-6739-2008.
Liu, S., Zheng, Y., Dalponte, M. & Tong, X., 2020, A Novel Fire Index-Based Burned Area Change Detection Approach Using Landsat-8 OLI Data, European Journal of Remote Sensing, 53(1), PP. 104-112. https://doi.org/10.1080/22797254.2020.1738900.
MacDicken, K., Reams, G. & de Freitas, J., 2015, Introduction to the Changes in Global Forest Resources from 1990 to 2015, Forest Ecology and Management, 352, PP. 1-2. https://doi.org/ 10.1016/j.foreco.2015.06.018.
Mukherjee, J., Mukherjee, J. & Chakravarty, D., 2018, Detection of Coal Seam Fires in Summer Seasons from Landsat 8 OLI/TIRS in Dhanbad, Computer Vision, Pattern Recognition, Image Processing, and Graphics, PP. 529-539. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0020-2_46.
Myneni, R., Hoffman, S., Knyazikhin, Y., Privette, J., Glassy, J., Tian, Y., … & Running, S., 2002, Global Products of Vegetation Leaf Area and Fraction Absorbed PAR from Year One of MODIS Data, Remote Sensing of Environment, 83(1-2), PP. 214-231. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00074-3.
Oliveira, S., Oehler, F., San-Miguel-Ayanz, J., Camia, A. & Pereira, J.M.C., 2012, Modeling Spatial Patterns of Fire Occurrence in Mediterranean Europe Using Multiple Regression and Random Forest, Forest Ecology and Management, 275, PP. 117-129. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.03.003.
Parresol, B.R., Blake, J.I. & Thompson, A.J., 2012, Effects of Overstory Composition and Prescribed Fire on Fuel Loading across a Heterogeneous Managed Landscape in the Southeastern USA, Forest Ecology and Management, 273, PP. 29-42. https://doi.org/ 10.1016/j.foreco.2011.08.003.
Pulvirenti, L., Squicciarino, G., Fiori, E., Fiorucci, P., Ferraris, L., Negro, D., … & Puca, S., 2020, An Automatic Processing Chain for Near Real-Time Mapping of Burned Forest Areas Using Sentinel-2 Data, Remote Sensing, 12(4), P. 674. https://doi.org/10.3390/rs12040674.
Quintano, C., Fernández-Manso, A. & Fernández-Manso, O., 2018, Combination of Landsat and Sentinel-2 MSI Data for Initial Assessing of Burn Severity, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 64(February), PP. 221-225. https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.09.014.
Randerson, J.T., Liu, H., Flanner, M.G., Chambers, S.D., Jin, Y., Hess, P.G., … & Zender, C.S., 2006, The Impact of Boreal Forest Fire on Climate Warming, Science, 314(5802), PP. 1130-1132. https://doi.org/10.1126/science.1132075.
Raziei, T., Arasteh, P.D. & Saghafian, B., 2005, Annual Rainfall Trend in Arid and Semi-Arid Regions of Iran, ICID 21st European Regional Conference, PP. 15-19.
Richards, J.A., 1984, Thematic Mapping from Multitemporal Image Data Using the Principal Components Transformation, Remote Sensing of Environment, 16(1), PP. 35-46. https://doi.org/10.1016/0034-4257(84) 90025-7.
Rousta, I., Olafsson, H., Zhang, H., Moniruzzaman, M., Krzyszczak, J. & Baranowski, P., 2020, Anthropogenic Factors Affecting the Vegetation Dynamics in the Arid Middle East, Preprints, (October), PP. 1-21. https://doi.org/10.20944/preprints202010.0208.v2.
Roy, D.P., Boschetti, L., Justice, C.O. & Ju, J., 2008, The Collection 5 MODIS Burned Area Product — Global Evaluation by Comparison with the MODIS Active Fire Product, Remote Sensing of Environment, 112(9), PP. 3690-3707. https://doi.org/10.1016/ j.rse.2008.05.013.
Saboohi, R., Soltani, S. & Khodagholi, M., 2012, Trend Analysis of Temperature Parameters in Iran, Theoretical and Applied Climatology, 109(3-4), PP. 529-547. https://doi.org/10.1007/ s00704-012-0590-5.
Sánchez, J., Bisquert, M., Rubio, E. & Caselles, V., 2015, Impact of Land Cover Change Induced by a Fire Event on the Surface Energy Fluxes Derived from Remote Sensing, Remote Sensing, 7(11), PP. 14899-14915. https://doi.org/10.3390/rs71114899.
Shimada, M., Itoh, T., Motooka, T., Watanabe, M., Shiraishi, T., Thapa, R. & Lucas, R., 2014, New Global Forest/Non-Forest Maps from ALOS PALSAR Data (2007–2010), Remote Sensing of Environment, 155, PP. 13-31. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.04.014.
Skowronski, N.S., Gallagher, M.R. & Warner, T.A., 2020, Decomposing the Interactions between Fire Severity and Canopy Fuel Structure Using Multi-Temporal, Active, and Passive Remote Sensing Approaches, Fire, 3(1), P. 7. https://doi.org/10.3390/ fire3010007.
Smith, A.M.S., Drake, N.A., Wooster, M.J., Hudak, A.T., Holden, Z.A. & Gibbons, C.J., 2007, Production of Landsat ETM+ Reference Imagery of Burned Areas within Southern African Savannahs: Comparison of Methods and Application to MODIS, International Journal of Remote Sensing, 28(12), PP. 2753-2775. https://doi.org/10.1080/ 01431160600954704.
Teodoro, A. & Amaral, A., 2019, A Statistical and Spatial Analysis of Portuguese Forest Fires in Summer 2016 Considering Landsat 8 and Sentinel 2A Data, Environments, 6(3), P. 36. https://doi.org/10.3390/environments 6030036.
Tucker, C.J. & Sellers, P.J., 1986, Satellite Remote Sensing of Primary Production, International Journal of Remote Sensing, 7(11), PP. 1395-1416. https://doi.org/10.1080/ 01431168608948944.
Ulery, A.L., Graham, R.C., Goforth, B.R. & Hubbert, K.R., 2017, Fire Effects on Cation Exchange Capacity of California Forest and Woodland Soils, Geoderma, 286, PP. 125-130. https://doi.org/10.1016/j.geoderma. 2016.10.028.
Van Leeuwen, W., 2008, Monitoring the Effects of Forest Restoration Treatments on Post-Fire Vegetation Recovery with MODIS Multitemporal Data, Sensors, 8(3), PP. 2017-2042. https://doi.org/10.3390/s8032017.
Xie, Y., Sha, Z. & Yu, M., 2008, Remote Sensing Imagery in Vegetation Mapping: A Review, Journal of Plant Ecology, 1(1), PP.  9-23. https://doi.org/10.1093/jpe/rtm005.
Ye, T., Wang, Y., Guo, Z. & Li, Y., 2017, Factor Contribution to Fire Occurrence, Size, and Burn Probability in a Subtropical Coniferous Forest in East China, PLOS ONE, 12(2), P. e0172110. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172110.