کلیدواژه‌ها = گردوغبار
تأثیر طوفان‌های گردوغبار نمکی در سلامت گیاهان در حوضة شرقی دریاچة ارومیه

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 101-118

10.48308/gisj.2023.103099

فریبا گلریحان؛ خلیل ولیزاده کامران؛ داوود مختاری؛ علی اکبر رسولی


استخراج گردوغبار از تصاویر ماهواره‌ای MODIS با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 37-54

10.52547/gisj.12.1.37

مهدی امیری؛ سیف‌اله سلیمانی؛ فاخته سلطانی تفرشی


بررسی تأثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج‌پوشش گندم

دوره 7، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 13-26

حسینعلی بهرامی؛ سهام میرزایی؛ علی درویشی بلورانی؛ روشنک درویش‌زاده؛ سید کاظم علوی‌پناه