کلیدواژه‌ها = مودیس
واکاوی رفتار زمانی و مکانی جزیرۀ گرمایی کلان‌شهر مشهد

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 35-50

10.52547/gisj.13.4.35

مسلم ترکی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


واکاوی موانع برداشت/ دیدبانی سپیدایی آبی‌فام در ایران‌زمین

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 23-38

10.52547/gisj.13.2.23

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان