کلیدواژه‌ها = مدل رگرسیون خطی چندمتغیره
برآورد رطوبت سطح خاک با استفاده از دادة آلوس پالسار 2

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 93-112

10.52547/gisj.13.3.93

سعداله سنگینی؛ هادی فدایی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی