ارزیابی تغییرات اکولوژیکی و تحلیل الگو‌های حاکم بر چشم‌انداز مطالعة موردی: شهرستان ورزقان

آذر پویان جم؛ حسن محمودزاده

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102331

چکیده
  افزایش جمعیت شهرنشین، در پی مهاجرت از روستا‌ها و گاه توسعة ناهماهنگ روستا‌ها و تبدیل آنها به شهر، از عوامل مشکل‌زا در ساختار محیطی کشور‌های درحال‌توسعه محسوب می‌شود. از نتایج آن نیز تغییرات اکولوژیکی، به‌ویژه تخریب مناظر طبیعی و کاهش آنها به‌نفع مناظر انسان‌ساخت و بر‌هم‌خوردن الگو‌های مکانی پوشش طبیعی است. هدف از این پژوهش ...  بیشتر

ارزیابی امنیت اکولوژیکی شهرستان نظرآباد براساس روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین

منیره امینی؛ رومینا سیاح نیا

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 107-123

https://doi.org/10.52547/gisj.14.1.107

چکیده
  توسعه با مفهوم عام آن، پیشرفت صنعتی، تکنولوژیکی و فضایی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به تأثیرات نامطلوب در محیط‌زیست هم در مقیاس ناحیه‌ای و هم در سطوح گوناگون منطقه‎ای، ملی و گاه جهانی منجر شده و به همان میزان، امنیت اکولوژی مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. طی دهه‌های اخیر، توجه بیشتری به امنیت زیست‌محیطی در جهان شده و روش‌های ...  بیشتر