تحلیل روند تغییرات منابع آب و عوامل مؤثر در آن در حوضة آبریز فلات مرکزی ایران با استفاده از محصولات ماهواره‌ای

محسن ابراهیمی خوسفی؛ زهره ابراهیمی خوسفی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102889

چکیده
  حوضة آبریز فلات مرکزی ایران، به‌دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب دردسترس ازیک‌سو و افزایش جمعیت و به‌تبع آن، افزایش تقاضا ازسوی‌دیگر، با بحران شدید آب مواجه است. دانش سنجش از دور و دردسترس‌بودن محصولات متعدد ماهواره‌ای امکان پایش روند تغییرات پارامترهای گوناگون محیطی، به‌ویژه منابع آب سطحی و زیرزمینی را با دقت مناسب فراهم ...  بیشتر

پایش خشکسالی بوم‌شناختی زاگرس میانی برپایة داده‌های ماهوارة لندست‌– 7 و داده‌های اقلیمی (مطالعة موردی: استان لرستان)

حمید رضا متین فر؛ علی اکبر شمسی پور؛ حدیث صادقی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 125-142

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102804

چکیده
  پوشش‌ گیاهی نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک، تثبیت کربن و بهبود کیفیت هوا دارد. در زاگرس میانی، پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و تأثیر آن در حفاظت از منابع خاک و آب و پایداری فعالیت‌های اقتصادی، دارای اهمیت بسیار است. در این پژوهش، با استفاده از پلتفرم گوگل ‌ارث انجین و تصاویر ماهوارة لندست‌– 7، خشکسالی زاگرس میانی (استان لرستان) با ...  بیشتر

تهیة نقشة اراضی کشاورزی با استفاده از تلفیق روش‌های قطعه‌بندی و طبقه‌بندی در گوگل ارث انجین

علیرضا طاهری دهکردی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژاد

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/gisj.14.1.1

چکیده
  تهیة نقشة اراضی کشاورزی یکی از لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز در مدیریت این زمین‌ها محسوب می‌شود. چنین نقشه‌هایی امکان پایش مستمر زمین‌های کشاورزی را در طول دورة کشت، فراهم می‌کنند. در این مطالعه، راهکاری به‌منظور تولید نقشة اراضی کشاورزی شهرستان شهرکرد، در دو کلاس زراعی و غیرزراعی، با استفاده از سری‌زمانی شاخص‌های مستخرج از ...  بیشتر