مدل تخصیص منابع مقاوم‌سازی برای پل‌های واقع در شبکۀ راه‌های اضطراری شهر تهران پس از وقوع زلزله: ازطریق مدل بهینه‌سازی و استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

علی رضا شورشی؛ حسن ذوقی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 109-127

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.109

چکیده
  در میان شبکۀ معابر شهری، شبکۀ راه‌های اضطراری در امدادرسانی حین زلزله، به‌ویژه در مرحلۀ پاسخ به بحران، نقش مهمی ایفا می‌کنند. حفظ عملکرد این شبکه از معابر، در ساعات اولیۀ پس از زلزله، اهمیت بسزایی دارد. محافظت و مقاوم‌سازی اجزای آسیب‌پذیر شبکه، به‌خصوص پل‌ها، پیش از وقوع بحران، تأثیر شایان توجهی در کاهش خسارات و آسیب‌ها دارد. ...  بیشتر