نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 مربی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 دانشجوی دکتری و کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

عدم وجود اطلاعات بهنگام، مستند و علمی از وضعیت موجود (سطح و پراکنش) صنوبرکاری‌های استان زنجان یکی مشکلات اصلی مدیران بخش زراعت چوب برای برنامه­ریزی و مدیریت تأمین چوب در استان است. در این پژوهش از داده­های چندزمانه ماهواره Sentinel-2 برای تهیه نقشه عرصه‌های صنوبرکاری استان استفاده شد. این داده‌ها براساس فنولوژی و دوره رویش صنوبر (نیمه دوم مارس تا پایان نوامبر) سال 2018 میلادی، در شش مقطع زمانی به فاصله 30 الی 40 روز انتخاب گردید. تعداد 144 پلی­گون نمونه تعلیمی (102هکتار)، حاصل از برداشت میدانی محدوده صنوبرکاری با داده‌های ذکرشده و طبقه­بندی نظارت شده در الگوریتم SVM، نقشه پراکنش عرصه‌های صنوبرکاری استان استخراج شد. نقشه حاصل با 600 نمونه (حدود 5/1 درصد) بصورت کاملا تصادفی انتخاب گردید و در عرصه میدانی کنترل و ارزیابی صحت شد. نتایج نشان داد، مساحت کل عرصه‌های صنوبرکاری استان 2744 هکتار می‌باشد که 12/0 درصد از کل مساحت استان زنجان را دربرمی‌گیرد. در این تحقیق موقعیت دقیق مکانی و مساحت صنوبرکاری­ها با صحت کلی 96 درصد برآورد شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مستند با دقت مناسب و به هنگام در زمینه مقدار و پراکنش اراضی صنوبرکاری­ها در استان، یافته­های این پژوهش می­تواند اطلاعات پایه و مبنایی باارزش برای استفاده در پایش سطح صنوبرکاری­ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در راستای زراعت چوب در استان را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation and verification of Poplar Plantation Mapping Using Satellite Data of Sentinel 2 and Ground Data in Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bayat 1
  • Khosro Mirakhorloo 2
  • Hosein Sadeghzadeh 3
  • Sahar Heidari Masteali 4

1 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

3 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

4 Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

چکیده [English]

Lack of up-to-date, documented and scientific information on the current situation (area and distribution) of Zanjan poplar plantation is one of the main problems of wood production managers for planning and management of wood supply in the province and the country. In this study, Sentinel-2 satellite data with spatial resolution of 10 m in spectral bands were used and the ground truth map of existing poplar fields with 600 points was plotted in all cities and villages from field surveys. From the beginning to the end of the poplar growing season (first half of March to December 2018), at least 6 time periods of 30 to 40 days were used in the SVM classifier. Post-test and calibration of SVM model based on the phenology of poplar genus and field samples were extracted, populated area distribution map of province was extracted. The results showed that the total area of poplar areas is 2744 hectares which covers 0.12% of total area of Zanjan province. One percent of the total polygons were randomly selected for field control and after field control, the overall mapping error was obtained and calculated. In this study, the exact location and area of poplar mills were estimated with acceptable accuracy (96%). So that using extracted information (distribution map of poplars of the province) can provide studies on comprehensive planning of poplars and sustainable management of wood production from the poplars of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution map
  • Overall accuracy
  • Poplar Population
  • Satellite data