نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه از علم سنجش از دور برای مطالعات گیاهی از جمله تعیین مواد مغذی، بیماری‌های گیاهی، کمبود آب یا مازاد آن، شناسایی علف‌های هرز، و غیره استفاده می‌شود. بطوریکه با برخورد امواج الکترومغناطیس به گیاه بر اساس خصوصیات و ویژگی‌های گیاه واکنش‌های مختلفی در مقابل امواج (میزان جذب، انعکاس و یا عبور) از خورد نشان می‌دهد. از جمله اطلاعاتی که در این زمینه علم سنجش در مطالعات گیاه می‌توان بدست آورد میزان مواد مغذی موجود در گیاه است. با توجه به اینکه با تعیین میزان مواد مغذی موجود در گیاه می‌توان به میزان کود مورد نیاز گیاه آگاهی پیدا کرد و از طرفی مواد مغذی موجود در گیاه، خصوصاً گیاهان مرتعی را شناسایی نمود، هدف از این مطالعه تعیین مواد مغذی موجود در گیاهان مرتعی مریم نخودی دارابی، اسفند، پنج انگشت، اسفند رومی، کنار، شکر شفا با استفاده از علم سنجش از دور می‌باشد. برای رسیدن به این هدف با استفاده از طیف سنج در بازه طیفی ۳/۰ تا ۱/۱ میکرومتر واکنش گیاه به امواج الکترومغناطیس مشخص شد. سپس با تعیین مواد غذایی موجود در این گیاهان رابطه بین میزان انعکاسات امواج الکترومغناطیس با میزان مواد مغذی موجود در این گیاهان تعیین شد. نتایج نشان داد که در گیاه اسفند رومی باند ۱۰۲۶ نانومتر، در گیاه اسفند باند ۱۰۴۰ نانومتر، در گیاه کنار باند ۱۰۴۶ نانومتر، در گیاه مریم نخودی باند ۱۰۳۰، در گیاه پنج انگشت باند ۴۰۰ و ۱۰۳۸ و در شکر شفا باند ۱۰۳۸ موثرترین باندها برای پیش بینی مقدار P مؤثر هستند. در حالیکه برای پیش بینی Zn در گیاه اسفند رومی باند ۱۰۲۶ نانومتر، در گیاه اسفند باند ۱۰۴۰ نانومتر، در گیاه کنار باند ۱۰۴۵ نانومتر، در گیاه مریم نخودی باند ۱۰۳۰، در گیاه پنج انگشت باند ۱۰۱۰ و در شکر شفا باند ۱۰۲۸ موثرترین باندها هستند. همچنین برای پیش بینی Cu با استفاده از مقادیر باندهای طیفی مشخص می‌شود که در گیاه اسفند رومی باند ۴۰۲ نانومتر، در گیاه اسفند باند ۴۱۰ نانومتر، در گیاه کنار باند ۱۰۴۶ نانومتر، در گیاه مریم نخودی باند ۱۰۳۰، در گیاه پنج انگشت و شکر شفا باند ۱۰۳۸ موثرترین باندها هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the most appropriate electromagnetic spectrum for predicting nutrients in a number of rangeland species using remote sensing

نویسندگان [English]

  • alireza mahmoodi 1
  • Marzieh Mokarramb 2

1 Faculty member of Shiraz University

2 Shiraz University, Iran

چکیده [English]

Today, remote sensing is used for plant studies, such as determining nutrient levels, plant diseases, water deficiency or excess, weed identification, and so on. As electromagnetic waves strike the plants, they react in different ways (absorption, reflection or passage) based on the characteristics of the plants. The quantity of nutrients in a plant can be determined through measurement science in plant studies. Since the amount of nutrients in the plant can be determined, it is possible to know how much fertilizer the plant needs. On the other hand, identified the nutrients in the plant, especially rangeland plants. A spectrometer was used to measure the plant's response to electromagnetic waves in the range of 0.3 to 1.1 m. Following that, the relationship between the amount of electromagnetic waves and the amount of nutrients in these plants was determined. The results showed that in Fagonia bruguieri b1026 nm, in Peganum harmala b1040 nm, in Ziziphus spina-christi b1046 nm, in Tecurium persicum band 1030 nm, in Vitex pesedo-negundo b400 and b1038 and in Otostegia persica band They are effective in predicting the value of P. For the prediction of Zn in F. bruguieri b1026 nm band, in P.harmala b1040 nm band, in Z. spina-christi ba1045 nm band, in T. persicum pea b1030 nm band, in V. pesedo-negundo plant b1010 nm and in O. persica band They are the most effective bands. To predict Cu, it is determined using spectral band values that in F.bruguieri band is b402 nm, in P. harmala band is b410 nm, in Z. spina-christi band is b1046 nm, in T. persicum band is b1030 nm, in V.pesedo and O. persica b1038 are the most effective bands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland plants
  • Remote sensing
  • Electromagnetic waves
  • Linear regression method