نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه جغرافیا

3 دانشگاه کمپلوتنسه مادرید

4 پبام نور

5 دانشگاه فردوسی

چکیده

اوایل دهه ۱۹۹۰ تداخل سنجی راداری به عنوان از ابزاری مفید در مطالعه کلیه پدیده هایی که سبب تغییر سطح زمین می شوند مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. اگر سطح زمین بین دو تصویر راداری تغییر شکل پیدا کند ، می توان نقشه جابجایی سطح با وضوح و دقت میلی متری را ایجاد کرد. این مقاله یافته های حاصل از نتایج سری زمانی مجموعه داده های سنتینل 1 با استفاده از الگوریتم SBAS برای شناسایی تغییر شکل دقیق سطحی، در معدن سنگ آهن سنگان گزارش می دهد. معدن سنگ آهن سنگان بزرگترین ذخایر آهن روباز در خاورمیانه ، می باشد. این معدن در اثر برداشت و استخراج سنگ آهن از لحاظ توپوگرافی و ژئومورفولوژی دچار تغییرات فراوان شده است که این تغییرات می تواند سبب تشدید فرایندهای ژئومورفولوژیکی شود. برای تشخیص و بدست آوردن مقدار تغییر شکل زمین از 48 تصویر SAR معدن سنگ آهن سنگان به دست آمده توسط ماهواره سنتینل 1 آژانس فضایی اروپا استفاده شده است. سری زمانی (2014-2020)بدست آمده از تغییر شکل در محدوده معادن پلاسری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نرخ متوسط جابجایی 20- تا 30- میلی متر در سال و حداکثر نرخ تجمعی تغییرات 120- میلی متر را نشان می دهد. بررسی نیمرخ عرضی دردو قسمت راس و مرکز مخروطه افکنه در معادن پلاسری در طی بازه زمانی2014-2017 تغییرات توپوگرافی را به خوبی نشان می دهد. و برای ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج ، نتایج مشتق شده از SBAS به دلیل نبود داده در محدوده معادن پلاسری با مقادیر اندازه گیری شده به وسیله توتال استیشن مربوط به واحد کوهستان در سالهای ۲۰۲۰ -۲۰۱۴ استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان تغییرات حاصل از داد ه های راداری با استفاده از الگوریتم SBAS در مقایسه با داده های ترازیابی تقریبا الگوی مشابهی را طی کرده است. با این حال ممکن است مقداری خطا وجود داشته باشد که ناشی ازماهیت متفاوت برداشت هاست، یعنی در ترازیابی تغییرات ارتفاعی برای یک نقطه اندازه گیری می شود اما در تداخل سنجی نرخ میانگین از نقاط مجاور یکدیگر بدست می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of topographic changes in open pit mines using radar interferometry (Case study: Sangan- Khaf iron ore mine)

نویسندگان [English]

  • Mahvash Naddaf 1
  • seyedReza Hosseunzadeh 2
  • Jose Martin 3
  • mahnaz jahadi 4
  • Naser Hafezimoghaddas 5

1 student

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه کمپلوتنسه مادرید

4 Geography

5 Geology

چکیده [English]

In the early 1990s, radar interferometry was introduced and used as a useful tool in the study of all phenomena that cause land surface deformations. If the land surface deforms between two radar images, a surface displacement map can be created with millimeter resolution and accuracy. This paper reports the findings of the Sentinel1 –A data time series results using the SBAS algorithm to detect surface deformation in the Sangan iron ore mine. Sangan Iron Ore Mine is the largest open pit iron ore deposit in the Middle East. Due to mining activities, this mine has undergone many changes in terms of topography and geomorphology, which can intensify geomorphological processes. To detect and obtain the amount of land deformation, 48 SAR images of Sangan iron ore mine obtained by the European Space Agency's Sentinel 1-A satellite were used. The time series (2014-2020) obtained from the deformation in the range of placer mines were analyzed. The results show the average displacement rate of -20 to -30 mm per year and the maximum cumulative rate of deformations of -120 mm. Investigation of the cross-section in the two parts of the apex and the center of the alluvial fan in the placer mines during the period 2014-2017 shows the topographic changes well. To evaluating the reliability of the results, the results derived from SBAS have been compared due to the lack of data in the range of placer mines with the values measured by the total station related to the mountain unit in the years 2020-2014. The results showed that the rate of deformations from radar data using the SBAS algorithm compared to the leveling data has followed a similar pattern. However, there may be some error due to the different nature, ie in the leveling of elevation deformations measured for a point, but in interferometry the average rate is obtained from adjacent points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sangan Iron Ore Mine
  • Radar Interferometry
  • SBAS
  • Geomorphology
  • Sentinel 1-A