نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محدوده معدنی باریکا در فاصله 27 کیلومتری شرق شهرستان سردشت، در جنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد. کانی‌سازی طلا و نقره باریکا در منتهی‌الیه شمال غربی پهنه ساختاری سنندج ـ سیرجان قرار گرفته است. واحدهای گسترش‌یافته در این منطقه شامل توالی سنگ‌های آتشفشانی ـ رسوبی زیردریایی دگرگون‌شده به همراه سن کرتاسه است. سنگ‌های میزبان کانه‌زایی در منطقه باریکا شامل واحد آندزیتی و تراکی ـ آندزیتی است. براساس مطالعات انجام شدة قبلی، کانه‌زایی طلا و نقره در محدوده معدنی باریکا بیشترین شباهت را با کانسارهای ماسیوسولفید غنی از طلا دارد که تحت تأثیر پهنه برشی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، استفاده از فناوری سنجش از دور و انجام آنالیزهای مختلف بر روی داده‌های ماهواره‌ای ASTER ETM, به منظور زون‌بندی تیپ‌های مختلف آلتراسیونی است. در این تحقیق از روش‌های مختلف پردازش تصویر از جمله روش نسبت باندی، تحلیل مؤلفه اصلی، و پردازش طیفی داده‌های ماهواره‌ای برای تفکیک کانی‌های دگرسانی مرتبط با کانی‌زایی طلا استفاده شده است. به‌منظور شناسایی مناطق دگرسانی از طیف آزمایشگاهی USGS، طیف تصویر و الگوریتم Match filtering برای بارزسازی مناطق دگرسانی استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای در محدوده نشان‌دهنده الگوی پراکندگی دگرسانی‌های سریسیتی، کلریتی، کلسیتی، اپیدوتی و اکسید آهن است. دگرسانی سریسیتی با شدت زیاد در مرکز سیستم و کلریتی، کلسیتی و اپیدوتی در اطراف به‌وضوح مشاهده می‌شود. طبق مطالعات صحرایی اکسیدهای آهنی که با دگرسانی سریسیتی همراه‌اند، ناشی از اکسید شدن سولفیدهای موجود در زون‌های کانی‌سازی است. نتایج پردازش تصاویر ماهواره‌ای در این ناحیه مطالعاتی می‌تواند راهنمای مناسبی برای اکتشاف این نوع کانی‌سازی در مناطق مشابه باشد.

کلیدواژه‌ها