دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1388 
طراحی و پیاده سازی نقشه های متغیر مقیاس برای سامانه های ناوبری خودرو

صفحه 97-110

میثم شلیبی؛ محمدرضا ملک؛ علی اصغر آل شیخ؛ پوریا امیریان