نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 هدف از این مقاله تعیین سهم پوشش برف حوزه‌های کرج و لتیان با استفاده از تصاویر MODIS، به‌روش سالومونسون و همکاران و شناسایی منابع خطای این روش است. اهمیت سطح پوشش برف ـ به‌دلیل تأثیرگذاری بر بیلان تابش، بیلان آب و مدل‌سازی ـ انجام تحقیقات گوناگون را ضروری ساخته است. در این تحقیق برای بررسی سطح برف از داده‌های MODIS و برای ارزیابی دقت، از تصاویر LISIII-IRS استفاده‌شده است. تا کنون روش‌های متفاوتی برای استخراج سهم برف پیکسل‌ها به‌کار گرفته شده که در تحقیق حاضر از روش سالومونسون و همکاران به‌دلیل دقت مناسب و نیاز‌نداشتن به اطلاعات اولیه از منطقه استفاده‌شده و عوامل ایجاد خطا در آن شناسایی شده است. افزون بر این، ضرایب معادلة سالومونسون و همکاران با استفاده از داده‌های منطقه‌ای ایران بهینه‌سازی شده و دقت حاصل از مدل با ضرایب بهینه، در منطقه‌ای جدید ارزیابی شده است. نتایج ارزیابی دقت نشان داده‌اند که روش سالومونسون و همکاران می‌تواند سهم برف پیکسل‌های MODIS را با خطای RMS 20/0 پیکسل برآورد کند. ضرایب کاپا و دقت کلی این روش به ترتیب 84/0، 12/92 است، که دقت مناسب آن را نشان می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که به‌دلیل خطای بالاتر روش سالومونسون و همکاران، باید در نواحی حاشیة رودهای ایران که عموماً دارای پوشش درختی کم‌تراکم و باغ‌های پراکنده‌اند، از این روش صرف‌نظر شود. لازم است برای حذف مناطق آبی از ماسک‌های مناسب استفاده شود. بهینه‌سازی ضرایب مدل توانسته است دقت برآورد مدل را بهبود بخشد، به‌طوری‌که مقدار خطای RMS مدل با ضرایب اصلاح‌شده در منطقه‌ای جدید 258/0 پیکسل به‌دست آمده، درحالی‌که معادلة سالومونسون و همکاران در همین منطقه خطای RMS عدد 266/0 پیکسل را نشان داده است.     کلید‌واژه‌ها: روش سالومونسون و همکاران، زیرپیکسل، سطح پوشش برف، شاخص تفاضلی نرمال‌شدة برف.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment and Optimization of Salomonson Etal Method for Snow Cover Estimation in Karaj and Latyan Basins

چکیده [English]

The purpose of presenting this paper is to determine the snow covered area on Karaj and Latyan basins using MODIS Images, and evaluating Salomonson et al method which is applied in this study. The importance of snow cover_ Such as its impact on radiation budget, water balance and modeling_ has led to several researches. In this research, MODIS data for snow cover mapping and LISSIII_IRS image for accuracy assessment have been used. Up to now, various methods have been applied to compute pixels’ snow fraction. We have used Salomonson etal. method. The method has showed proper accuracy in global scale and doesn’t need priori knowledge of surface characteristics. Also, to increase accuracy, the coefficients of the Salomonson et al. model were modified using regional data. And the results were evaluated in a new region.Accuracy assessment results showed that Salomonson et al. method can calculate snow fraction of MODIS pixels with RMSE of 0.20 pixels. Furthermore, Kappa coefficients and overall accuracy of Salomonson et al. method were 0.84 and 92.12 respectively suggesting proper accuracy of the method. Local accuracy assessment showed that in Iran, river margins with low density tree cover and sparsely scattered orchards, this method has got more errors; therefore, it is important to exclude thisarea. Moreover, it is recommended to use proper masks which allow the narrow rivers to be removed. RMSE of the modified model was 0.258 while, RMSE of Salomonson et al. model was 0.266 at the same area. So, the results showed that modifying the coefficient could improve the result slightly. Keywords: NDSI, Salomonson method, Snow fraction, Subpixel.