علمی - پژوهشی
پیشنهاد روشی برای جایگزینی داده‌های تابشی سنجندة MODIS با استفاده از مدل CRTM تصحیح‌شده در مقیاس محلی

مجید رحیم‌زادگان؛ محمدرضا مباشری

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   در پژوهش حاضر روشی برای جایگزین‌کردن چگالی‌های شار تصاویر سنجندة MODIS با استفاده از مدل انتقال انرژی مجمع (CRTM) که از مدل‌های حل معادلة انتقال انرژی است، ارائه شده است. بدین منظور اندازه‌گیری‌های رادیوساند مربوط به ایستگاه سینوپتیک بندرعباس به‌همراه چگالی‌های شار اندازه‌گیری‌شده از تصاویر شب سنجندة MODIS مستقر بر سکوی Aqua برای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی و بهینه‌سازی روش سالومونسون و همکاران در برآورد سطح پوشش برف حوزه‌های کرج و لتیان

علی‌اکبر متکان

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   هدف از این مقاله تعیین سهم پوشش برف حوزه‌های کرج و لتیان با استفاده از تصاویر MODIS، به‌روش سالومونسون و همکاران و شناسایی منابع خطای این روش است. اهمیت سطح پوشش برف ـ به‌دلیل تأثیرگذاری بر بیلان تابش، بیلان آب و مدل‌سازی ـ انجام تحقیقات گوناگون را ضروری ساخته است. در این تحقیق برای بررسی سطح برف از داده‌های MODIS و برای ارزیابی دقت، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شبیه‌سازی پویایی جمعیت به‌منظور مدل‌سازی جدایی‌گزینی سکونتی با استفاده از مدل‌های عامل‌مبنا و GIS

نفیسه محمدی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
  در مقالة حاضر به‌منظور بررسی کاربرد مدل‌های عامل‌مبنا در شبیه‌سازی پدیدة جدایی‌گزینی سکونتی، مدلی رستری با ترکیب GIS و تکنیک‌های Agent-Based و برمبنای نظریة Schelling ارائه شد و روی داده‌های ناحیه‌ای از تهران ارزیابی گردید. با مطالعة سوابق، دلایل و روند شکل‌گیری این پدیده در شهرهای مختلف دنیا و تهران، نوع غالب جدایی‌گزینی در تهران اجتماعی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پیش‌بینی احتمال مکانی وقوع برف با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زنجیرة مارکوف مرتبة یک

سمیه سیما

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
  ارزیابی و برآورد ذخایر برفی در مطالعات بیلان آب و بهره‌برداری بهینه از منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشکی چون ایران که دارای ریزش‌های فصلی برف هستند، اهمیت فراوانی دارد. در حوضه‌های آبریز حوالی دامنه‌های برف‌گیر نظیر زاگرس که سیلاب‌های بهاره سهم عمدة جریان‌های سطحی را تشکیل می‌دهند، پیش‌بینی احتمالاتی ذخیرة برفی پایان سال ضروری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
استفاده از آنالیزهای مورفولوژی به‌منظور بهبود دقت طبقه‌بندی تصاویر ابر‌طیفی با حد تفکیک بالا

سمیه یعقوبی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   آنالیز موفولوژی، با تمرکز بر آنالیز روابط مکانی بین پیکسل‌های همسایه، پردازش تصویر کامل‌تری را در مقایسه با آنالیزهایی که بر پایة اثر طیفی یک پیکسل تنها هستند، به‌دست می‌دهد. روش پیشنهادی در این مقاله با استفادة هم‌زمان از اطلاعات طیفی و اطلاعات مکانی حاصل از آنالیز مورفولوژی نتایج نهایی طبقه‌بندی را در تصاویر ابر‌طیفی بهبود ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تخمین میزان زیست‌تودة جنگل‌ها با استفاده از تصاویر رادار با روزنة مجازی مطالعة موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر

محمودرضا صاحبی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   تجمع گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر، مهم‌ترین عامل افزایش دمای کرة زمین از نیمة دوم قرن بیستم به بعد، شناخته شده است. به‌دام‌انداختن کربن در جنگل‌ها و میان درختان راه‌حلی عملی، کارآمد و ارزان برای کاهش سطح دی‌اکسید‌کربن در اتمسفر است. بنابراین اندازه‌گیری زیست‌توده در بررسی تغییرات آب‌وهوایی و چرخة کربن جهانی اهمیت ویژه‌ای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی دقت زنجیرة مارکوف در پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی

وحید راهداری

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   زنجیرة مارکوف مدلی است که از آن برای پیش‌بینی وضعیت آینده براساس نرخ تغییرات گذشته استفاده می‌شود. این روش براساس احتمال تبدیل یک نوع پوشش زمین به نوع دیگر است. این احتمالات براساس تغییرات گذشته تولید می‌شوند و برای پیش‌بینی آینده به‌کار می‌روند. هدف مقالة حاضر ارزیابی مدل مارکوف برای شبیه‌‌سازی تغییرات درصد تاج‌پوشش گیاهی ...  بیشتر