مروری
تخمین میزان رواناب حوضة کن با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی

علی‌اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ امین حسینی ‌اصل؛ فردین رحیمی دهگلان

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   رواناب یکی از اجزای ضروری محاسبة فرایندهای منابع آب و مسئله‌ای اصلی در هیدرولوژی است. مدل‌های مفهومی زیادی برای پیش‌بینی میزان رواناب مطرح شده‌‌اند که عمدتاً نیازمند داده‌های توپوگرافی و هیدرولوژیکی هستند. روش‌های مرسوم گذشته برای نواحی‌ای که داده‌های هیدرولوژیکی کافی ندارند، نامناسب‌اند. تخمین رواناب، فرایندی غیرخطی و ...  بیشتر

مروری
طبقه‌بندی شئ‌مبنای تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌‌ای از مناطق شهری پیچیده برای تولید نقشة پوشش اراضی برمبنای یک مدل سلسله‌‌مراتبی جدید

محسن قلوبی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   اطلاعات پوشش اراضی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت شهری است و سنجش ‌‌از دور به‌عنوان فناوری ‌‌بهینه از نظر هزینه و زمان، در تولید این‌گونه اطلاعات اهمیت بسیار دارد. با توجه به وجود نواحی شهری پیچیده و متراکم در کشورهای جهان سوم، روش‌‌های شئ‌‌مبنا به‌عنوان راهکار مناسبی در پردازش تصاویر این‌گونه مناطق پیشنهاد شده‌اند. هدف ...  بیشتر

مروری
مسیریابی خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم NSGA-II

عبدالمطلب رستگار؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ دیاکو یاری؛ سارا بهشتی‌فر

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   روش‌های نوین بهینه‌سازی فرایند مسیریابی خطوط انتقال برق می‌توانند بسیاری از مسائل پیچیده‌ای را که تصمیم‌گیران مسیریابی خطوط انتقال برق با آن مواجه‌اند، حل کنند. با توجه به گستردگی عوامل درگیر در مسیریابی خطوط انتقال برق می‌توان الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه را به‌عنوان ابزاری مناسب در این زمینه در نظر گرفت. در پژوهش حاضر با ...  بیشتر

مروری
تعیین شایستگی منابع آب شرب دام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقة طالقان، استان البرز

شهرام یوسفی خانقاه؛ اصغر تراهی؛ حسین ارزانی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   استفادة اصلی از مراتع ایران به‌صورت چرای دام و دام غالب در مراتع، گوسفند است. چرای گوسفند در شیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالای 60 درصد به‌علت صرف انرژی زیاد برای عمل چرا، ضمن آنکه عملکرد دام را کاهش می‌دهد، خطر ایجاد فرسایش را نیز بالا می‌برد. چرای گوسفند در نقاطی که بیش از پنج کیلومتر از منابع آب فاصله دارند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علت ...  بیشتر

مروری
کاربرد روش‌های زمین‌آمار و GIS در مکان‌یابی مناطق مستعد سیستم‌های آبیاری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعة موردی: دشت خالدآباد بادرود)

سیدجواد ساداتی‌نژاد

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   درسال‌ها‌یاخیر،اهمیت آب زیرزمینی به‌مثابه منبع مهم تأمین آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌دلیلبرداشتبی‌رویهازآن دوچندان شده است. برداشت بی‌رویه سبب افتسطحایستابیآب در بسیاری از مناطق کشور شده است و باجایگزین‌کردن روش‌ها‌ی آبیارینوینبه‌جایروشآبیاریسنتیمی‌تواناز روند افت سفره و درنتیجه بیابان‌زایی جلوگیری کرد. کیفیتآب ...  بیشتر

مروری
تعیین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک در تفکیک رخساره‌های کویری براساس روش میانگین هندسی و تجمیع لایه‌های اطلاعاتی سنجندة ASTER (مطالعة موردی: پلایای طبس)

محمد حسن‌زاده نفوتی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ مسلم چابک بلداجی؛ محسن ابراهیمی خوسفی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   تهیة نقشة دقیق از ساختارهای زمین‌شناسی، در مدیریت سرزمین اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از این ساختارها در مناطق خشک و بیابانی منشأ رسوبات بادی، غبار و ذرات معلق در هوا به‌شمار ‌می‌آیند. افزایش روزافزون توان تفکیک سنجنده‌ها و دسترسی آسان به آنها، کمک شایانی به مطالعة مناطق بیابانی کرده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر ...  بیشتر

مروری
توسعة خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی برمبنای نظریة فازی برای مدل‌سازی توسعة شهری

محمدرضا ملک؛ نازنین عبدالقادری بوکانی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
   در طول 10 سال اخیر، خودکاره‌های سلولیبه‌صورت گسترده‌‌‌‌‌ای در شبیه‌‌‌‌‌سازی پدیده‌‌‌‌‌های مکانی مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، به‌دلیل ماهیت قطعی و توجه‌نکردن به عدم‌قطعیت در خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی کلاسیک، محدودیت‌‌‌‌‌های گوناگونی برای شبیه‌‌‌‌‌سازی این‌‌‌‌‌گونه پدیده‌‌‌‌‌ها به وجود ...  بیشتر