نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

 روش‌های نوین بهینه‌سازی فرایند مسیریابی خطوط انتقال برق می‌توانند بسیاری از مسائل پیچیده‌ای را که تصمیم‌گیران مسیریابی خطوط انتقال برق با آن مواجه‌اند، حل کنند. با توجه به گستردگی عوامل درگیر در مسیریابی خطوط انتقال برق می‌توان الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه را به‌عنوان ابزاری مناسب در این زمینه در نظر گرفت. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از الگوریتم تکاملی چندهدفه NSGA-II و با ارائة عملگرهای ژنتیکی مناسب، به مسیریابی بهینة خط انتقال برق پرداخته شد. با نظر متخصصان صنعت برق در وزارت نیرو و برق منطقه‌ای مازندران، سه تابع هدف به‌منظور تولید مسیر‌هایی با ویژگی‌های F1- کمترین هزینة اقتصادی، F2- کمترین تأثیرات سوء زیست‌محیطی و اجتماعی و F3- دسترسی و نگهداری راحت از خط انتقال، طراحی شده است. اجرا و ارزیابی مدل ارائه‌شده در بستر سامانة اطلاعات مکانی (GIS) نشان داد که این مدل توانایی بالایی در بهینه‌سازی توابع هدف دارد. مدل مذکور برای مسیریابی بین دو پست برق 400 کیلوولت ناریوران (شهر آمل) و حسن‌کیف (شهر کلاردشت) در برق منطقه‏ای مازندران اجرا شد. نتایج تحقیق، بهبود میانگین 15درصدی مقادیر توابع هدف را در مقایسه با مسیر موجود نشان می‌دهند.    کلید‌واژه‌ها: مسیریابی، انتقال برق، NSGA-II،GIS. 

عنوان مقاله [English]

Power Transmission Line Routing Using NSGA-II Algorithm

چکیده [English]

Using new approaches to optimize the process of power transmission line routing can solve many complex problems which power transmission line routing decision-makers are faced. Due to the expansion of involved parameters we can consider multi-objective evolutionary algorithms as appropriate method in this area. In this thesis with using multi-objective evolutionary algorithms NSGA-II and offered suitable genetic operators, the power line routing has been optimized. In consultation with experts in Ministry of Energy and Mazandaran Regional Electric Company, it was designed three objective functions to build routs with following characteristics: F1-Minimum cost, F2- Minimum environmental and social effectsand F3- easy accessibility and maintenance of transmission lines. Implementation and evaluation of developed model embed in Geospatial information system (GIS) represent that model have high capability to optimize the objective functions. This model tested and evaluated in Mazandaran province-IRAN, between two power-post 400KV Hasankeif (in Kelardasht City) and Narivaran (in Amol City). The obtained result shows a 15 percent improvement on average in objective function compared with the existing power transmission line. Keywords: Routing, Power transmission, NSGA-II, GIS.