نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر، احتمال کانه‌زایی مس پورفیری در محدودة کوه هنزا در حوالی روستای درب بهشت واقع در بخش جنوبی زون دهج ـ ساردوئیه با استفاده از تصاویر استر بررسی شده است. در این منطقه کانه‌زایی مس پورفیری در مناطق رمشک، بندر هنزا، سوراخ مار، و گروه شناخته شده است. به‌منظور شناسایی هاله‌های دگرسانی فیلیک و آرژیلیک که معمولاً در اطراف کانسارهای مس پورفیری وجود دارند،‌ از دو الگوریتم نقشه‌بردار زاویه طیفی (SAM) و عملگر منطقی استفاده شده است. روش عملگر منطقی مجموعه‌ای از نسبت‌های باندی است که در بخش نخست آن نواحی پوشش گیاهی حذف گردیدند و به دنبال آن با کمک نسبت‌های باندی هاله‌های دگرسانی استخراج از یکدیگر متمایز شدند. در روش SAM با توجه به ویژگی‌های طیفی کانی‌های دگرسان‌شده در باندهای مناطق دگرسانی آرژیلیک و فیلیک با استفاده از کانی‌های خاص، این نوع دگرسانی‌ها ـ همانند کائولینیت و مسکویت ـ مشخص شدند. محاسبه ضریب تشابه در دو روش مذکور نشان می‌دهد که میزان تشابه در آن‌ها در حد متوسط، و ضریب تشابه نقاط معدنی با نواحی تأییدشده با هر دو روش بسیار مناسب است. بنابراین، نواحی‌ای که در آن هر دو روش SAM و الگوریتم عملگر منطقی همدیگر را تأیید می‌کنند بیشترین احتمال کانه‌زایی مس پورفیری را دارند.