روشی نوین برای بازآرایی اپی‌پلار تصاویر با هندسة خطی پوش‌بروم مبتنی بر مدل مراکز تصویر چندگانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

  نتیجة فرایند بازآرایی اپی‌پلار، تولید تصاویر شبه‌نرمال است که نقاط متناظر در آنها در امتداد سطرها یا ستون‌ها قرار می‌گیرند. برخلاف تصاویر نرمالِ حاصل از فرایند بازنمونه‌برداری اپی‌پلار، هیچ تضمینی برای تناسب پارالاکس موازی و ارتفاع نقاط متناظر در این تصاویر وجود ندارد. بااین‌حال، تولید تصاویر شبه‌نرمال می‌تواند انجام طیف وسیعی از کارهای فتوگرامتری نظیر تناظریابی، مثلث‌بندی هوایی خودکار، تولید مدل رقومی زمین، تولید ارتوفتو، و برجسته‌بینی را میسر سازد. در پژوهش حاضر، روش جدیدی مبتنی بر مدل مراکز تصویر چندگانه برای بازآرایی اپی‌پلار تصاویر خطی پوش‌بروم ارائه شد و روند بازآرایی برای دو سیستم تصویربرداری Cross Track و Along Track جداگانه بررسی گردید. اساس روش پیشنهادی، تصحیح مسیر حرکت و پارامترهای وضعیتی سنجندة توسعه‌یافته است. از مزایای این مدل می‌توان به امکان تصحیح اثر دید غیرقائم سنجنده به‌سبب تعبیرپذیری فیزیکی پارامترهای مدل اشاره کرد. برمبنای نتایج حاصل از ارزیابی دقت تصاویر شبه‌نرمال تولیدشده به‌روش پیشنهادی برای یک زوج تصویر استریوی Cross Track در سطح نقاط چک، متوسط پارالاکس قائم باقی‌مانده در سطح مدل 94/0 پیکسل به‌دست آمد، که می‌تواند مؤید صحت و کارایی مدل پیشنهادی باشد.    کلید‌واژه‌ها: فتوگرامتری، بازآرایی اپی‌پلار، تصویر شبه‌نرمال، تصاویر خطی پوش‌بروم، مدل مراکز تصویر چندگانه، تصحیح مسیر حرکت سنجنده. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Novel Approach for Epipolar Rearrangement of Linear Pushbroom Satellite Imageries Based on Multiple Projection Centers Model

چکیده [English]

The result of epipolar rearrangement process is pseudo normal images; which conjugate points are located along their rows or columns. But, unlike normalized images resulted from epipolar resampling process, there is no guarantee that parallel parallax of conjugate points to be linearly proportional with z-coordinate of corresponding point in the object space. However, pseudo normal images can positively affects many photogrammetric activities such as image matching, automatic aerial triangulation, automatic digital elevation model and orthophoto generation, and stereo viewing. In present paper, a novel approach for epipolar rearrangement of linear pushbroom satellite imagery is proposed based on Multiple Projection Centers model, and rearrangement procedure is separately investigated for both Cross Track and Along Track imaging systems. The proposed method is developed based on refinement of trajectory and attitude parameters of the sensor. One of advantages of this method is the capability of the correction of off-nadir viewing of the sensor through the physical interpretation of its parameters. According to the results of the accuracy assessment of pseudo normalized images using the proposed method in independent check points, the mean of residual vertical parallaxes in stereo model is determined 0.94 pixels; that corroborates the feasibility, correctness, and applicability of the method. Keywords: Photogrammetry, Epipolar rearrangement, Pseudo normal image, Pushbroom linear imagery, Multiple projection centers model, Trajectory refinement, Along track and cross track imaging system.