علمی - پژوهشی
مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی مراکز خرید در شرایط رقابتی با استفاده از روش جست‌وجوی تابو

سعید رشیدی؛ محمدنبی طالعی؛ احید نعیمی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 1-20

چکیده
  مکان فعالیت‌های تجاری ازجمله مراکز خرید، نقش تعیین‌کننده‌‌ای در موفقیت یا عدم‌موفقیت‌‌‌ هر‌‌ فعالیت دارد. در مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی مراکز خرید می‌بایست به معیارها و اهداف متنوعی توجه داشت. در پژوهش حاضر دو هدف حداکثرسازی جذب تقاضای موجود و حداکثرسازی دسترسی به مراکز خرید در نظر گرفته شد. هرکدام از این اهداف، معیارهای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روشی نوین برای بازآرایی اپی‌پلار تصاویر با هندسة خطی پوش‌بروم مبتنی بر مدل مراکز تصویر چندگانه

مجتبی جنتی؛ محمدجواد ولدان‌زوج؛ علی محمدزاده

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 21-38

چکیده
    نتیجة فرایند بازآرایی اپی‌پلار، تولید تصاویر شبه‌نرمال است که نقاط متناظر در آنها در امتداد سطرها یا ستون‌ها قرار می‌گیرند. برخلاف تصاویر نرمالِ حاصل از فرایند بازنمونه‌برداری اپی‌پلار، هیچ تضمینی برای تناسب پارالاکس موازی و ارتفاع نقاط متناظر در این تصاویر وجود ندارد. بااین‌حال، تولید تصاویر شبه‌نرمال می‌تواند انجام طیف ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طراحی مدل بهینه‌سازی کاربری اراضی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعة ‌موردی: رودبار جنوب – استان کرمان)

علی‌اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ بابک میرباقری؛ مهران شایگان؛ محمد تناسان

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 39-57

چکیده
   با افزایش جمعیت و به‌تبع آن افزایش نیازهای جامعه، آمایش سرزمین اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای یافته است. به‌دلیل پیوند آمایش سرزمین با چندین هدف متضاد، استفاده از الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه ـ‌ درصورت تناسب الگوریتم با نوع مسئله‌ـ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مفید باشد. در پژوهش حاضر ضمن ارائة مدلی به‌منظور ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
توسعة مدل مکانی ریزدانه به‌منظور چینش بهینة کاربری‌های شهری

زهره معصومی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 59-79

چکیده
   افزایش نیاز به زمین و محدودیت عرضة آن، نحوة استفاده از زمین را به چالشی اساسی در عرصة برنامه‌ریزی شهری تبدیل کرده است. در این میان، چینش مناسب و بهینة کاربری‌ها در کنار یکدیگر از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری به‌شمار می‌آید. هدف اصلی پژوهش حاضر، به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفة تجمعی ذرات (MOPSO) به‌منظور ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تلفیق نتایج چند طبقه‏بندی‏کنندة فازی با استفاده از قوانین اتصال در فضای توپولوژی فازی

حمیدرضا اورعی؛ مهدی مختارزاده؛ حمید عبادی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 81-94

چکیده
  طبقه‏بندی، تکنیکی در تحلیل تصاویر سنجش از دور است که به‌طور وسیع در کاربرد‏های مختلف استفاده می‏شود. در روش‏های طبقه‏بندی نظارت‏شدة سنتی، اطلاعات آموزشی و نتایج طبقه‏بندی مبتنی بر اصل «هر پیکسل-یک کلاس» نمایش داده می‏شوند. در مواردی که عدم‌اطمینان و پیکسل‏های مختلط در سنجش از دور وجود دارد، استفاده از روش‏های فازی توصیه می‏شود. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تهیة نقشة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناطق بیابانی با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندطیفی ASTER

امیرحسین هاتفی اردکانی؛ سعید خدائیان؛ سعید قره‌چلو

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 95-115

چکیده
   تولید و به‌دست‌آوردن آمار و اطلاعات دقیق و واقعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از منابع معدنی دغدغة‌‌‌‌‌‌‌ همیشگی مدیران است. برای تولید این نوع آمار و اطلاعات روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی وجود دارد که ازجمله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنتی همراه با پیمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمینی و روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی قابلیت داده‌های طیفی سنجندة OLI ماهوارة لندست8 در برآورد مشخصة تراکم جنگل‌های زاگرس میانی (مطالعة موردی: منطقة حفاظت‌شدة مانشت استان ایلام)

جلال عزیز؛ امیراسلام بنیاد؛ ایرج حسن‌زاد ناورودی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 117-132

چکیده
   به‌منظور ارزیابی قابلیت تصاویر سنجندة OLI ماهوارة ‌‌لندست8 در تهیة ‌‌نقشة ‌‌تراکم تاج‌پوشش جنگل‌های زاگرس، ابتدا پنجره‌ای از تصاویر سنجندة ‌‌مذکور از جنگل‌های منطقة ‌‌حفاظت‌شدة ‌‌مانشت با مساحت 2300 هکتار در استان ایلام انتخاب شد.برای تهیة ‌‌نمونه‌های تعلیمی و برآورد صحت طبقه‌بندی‌ها، نقشة ‌‌واقعیت زمینی به‌‌‌شکل ...  بیشتر